Vida Kupčiūnienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 m.;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo (valstybės tarnybos) santykius bei dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimais;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. formuoja, pildo ir tvarko Įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, daro jose įrašus apie pasikeitimus, susijusius su jų darbo eiga, paskatinimais, nuobaudomis, užtikrina jų asmens bylų saugojimą pagal teisės aktų reikalavimus, nustatyta tvarka pagal Įstaigos nomenklatūrą pateikia jas archyvui, užtikrindamas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

6.2. rengia dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, nomenklatūrines bylas perdavimui į Įstaigos archyvą, užtikrindamas jų apskaitą ir saugojimą;

6.3. rengia įsakymų, susijusių su valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, personalo valdymo, atostogų vaikui prižiūrėti ir tėvystės atostogų klausimais, atostogų ir papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko klausimais, komandiruočių klausimais projektus, užtikrindamas jų teisėtumą bei atitikimą dokumentų rengimą reglamentuojantiems teisės aktams;

6.4. priima ir tikrina pretendentų į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybes, pateikiamus dokumentus, užtikrindamas pretendentų atitikimą pareigybei keliamiems reikalavimas.

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka asmenų, priimamų į darbą, specialų tikrinimą, užtikrindamas informacijos apie asmenis konfidencialumą;

6.6. rengia darbo sutarčių su naujai priimamais į darbą darbuotojais projektus, tvarko darbo sutarčių apskaitą, pildo darbo sutarčių registrą, užtikrindamas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

6.7. supažindina naujai priimamus darbuotojus dėl atsakomybės už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir teisės pažeidimus;

6.8. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda nuolatinius leidimus įėjimui į Įstaigą, tvarko jų apskaitą;

6.9. tvarko Įstaigos darbuotojų atostogų apskaitą, rengia tvirtinimui kasmetinių atostogų grafikus, užtikrindamas atostogas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

6.10. supažindina darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su įstaigos direktoriaus įsakymais ir kitais tvarkomaisiais dokumentais personalo klausimais;

6.11. informuoja Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyrių apie atleistus ir naujai priimtus sveikatos priežiūros specialistus;

6.12. nustatyta tvarka teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai duomenis apie Įstaigos darbuotojų priėmimą į darbą, nedraudiminius laikotarpius, suteiktas tėvystės atostogas, suteiktas ar atšauktas atostogas vaikui prižiūrėti, užtikrindamas nustatytų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

6.13. tvarko duomenis Kalėjimų departamento informacinėje sistemoje KADIS, užtikrindamas Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

6.14. pildo Įstaigos vadovybės ir Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrindamas teisingą darbo laiko apskaitą bei teikia metodines rekomendacijas kitiems Įstaigos padaliniams dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo informacinėje sistemoje KADIS;

6.15. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 19 d. 10:08