Alma Kanclerienė

 

 

    VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS RAŠTVEDŽIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

          I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

            1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Įstaiga) Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) raštvedys yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – C.

 

                                                                              II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

            3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

            3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

            3.2. būti susipažinusiam su teisės aktų, reglamentuojančių bendųjų dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, reikalavimais, taip pat su specialiais reikalavimais, skirtais dokumentų saugykloms;

            3.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

           

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

            4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. kartu su Skyriaus vyriausiuoju specialistu rengia Įstaigos bendrosios (neįslaptintos) dokumentacijos planų, jo papildymų sąrašų, dokumentų registrų sąrašų projektus, teikia juos svarstyti Įstaigos Dokumentų ekspertų komisijai (toliau – DEK), derinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei tvirtinti Įstaigos direktoriui, užtikrindamas dokumentų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

4.2. rengia nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų (jų tęsinių), bylų (dokumentų) naikinimo aktų projektus ir teikia juos svarstyti Įstaigos DEK, derinti Kalėjimų departamentui bei tvirtinti Įstaigos direktoriui, užtikrindamas tinkamą archyve saugomų dokumentų apskaitą ir saugojimą;

            4.3. siekdamas užtikrinti bylų sudarymo statistinių duomenų rinkimą, kaupimą ir analizę pagal Įstaigos dokumentacijos planus (ar kt. nustatytus bylų apskaitos dokumentų duomenis), iš įstaigos struktūrinių padalinių surenka ir atitinkamų metų dokumentacijos plane surašo duomenis apie kalendoriniais metais užbaigtas bylas;

4.4. siekdamas sudaryti tinkamą bylų apskaitą ir tinkamą bylų tvarkymą, renka informaciją bei Įstaigos struktūrinių padalinių pasiūlymus dėl bylų, kurias planuojama sudaryti, nesudaryti ar tęsti kitais metais, kontroliuoja, kad struktūriniai padaliniai bylas tvarkytų ir sudarytų pagal šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus;  

4.5. pagal struktūrinių padalinių sudarytus bylų (dokumentų) perdavimo aktus priima iš jų tinkamai sutvarkytas ir įformintas bylas (dokumentus) ir tvarko jų apskaitą, siekdamas užtikrinti, kad į Įstaigos archyvą perduotos bylos (dokumentai) atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių užbaigtų bylų sutvarkymo, reikalavimus;

4.6. užtikrina Įstaigos archyve saugomų bylų (dokumentų) tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naudojimą pagal šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kad bylos (dokumentai) būtų apsaugotos nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar naikinimo;

            4.7. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda Įstaigos archyve saugomas bylas (dokumentus) Įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, užtikrindamas tinkamą išduodamų bylų įforminimą ir jų įtraukimą į išduodamų bylų (dokumentų) apskaitą;

            4.8. dalyvauja DEK veikloje, atlikdamas DEK sekretoriaus funkcijas, rengia šios komisijos protokolus ir kitus su DEK veikla susijusisus dokumentus, užtikrindamas šiai komisijai pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

4.9. kartu su Įstaigos struktūriniais padaliniais bei DEK, atlieka į Įstaigos archyvą priimtų bylų (dokumentų) vertinimą pagal jų reikšmingumo kriterijus dėl tolesnio jų saugojimo ar atrinkimo naikinti;

4.10. atrenka ir pateikia reikalingas naikinti dokumentų bylas Įstaigos DEK, organizuoja naikinti atrinktų dokumentų sunaikinimą;

            4.11. siekdamas, kad bylos būtų sudaromos ir tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Įstaigos struktūriniams padaliniams bylų sudarymo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;

4.12. tvarko priskirtas pagal šias funkcijas Skyriaus bendrosios dokumentacijos bylas, užtikrindamas tinkamą dokumentų sutvarkymą bei paiešką informaciniams poreikiams tenkinti;

4.13. nesant Skyriaus vyresniojo raštvedžio, raštvedžio ar inspektoriaus (laiškų tikrinimo ir pristatymo) vykdo jų pareigybės aprašyme nurodytas kai kurias funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

4.14. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

__________________________

 

  
Informacija atnaujinta 2020 m. sausio 7 d. 15:17