Rima Darčianovienė

 

 

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

     5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

     5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties);

  5.2. turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją, suteikiančią teisę verstis slaugos praktika, pagal bendrosios praktikos slaugytojos profesinę kvalifikaciją bei bendrosios praktikos slaugytojos kompetenciją;

  5.3. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios praktikos slaugytojo darbą;

                 5.4. turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

     6.1. vadovaujasi medicinos norma MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Laisvės atėmimo vietų ligoninės nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu;

6.2. vykdo įvairaus amžiaus nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, sveikatos priežiūrą, slaugą, rūpinasi ligų profilaktika;

               6.3. paruošia ir sutvarko darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;    

                 6.4. pateikia pacientų ambulatorines asmens sveikatos istorijas planiniam gydytojo priėmimui (pagal užsiregistravusiųjų Nuteistųjų ambulatorinio priėmimo registracijos žurnale sąrašą), dalyvauja gydytojui priimant pacientus;

                 6.5. laiku apsirūpina ir aprūpina gydytoją darbui būtinomis priemonėmis ir blankais;

6.6. laiku ir tinkamai atlieka gydytojo paskirtas diagnostines procedūras (matuoja AKS, temperatūrą, paciento ūgį ir svorį, užrašo EKG ir t.t.);

6.7. informuoja pacientus apie jiems paskirtų tyrimų atlikimo laiką, teikia kitą organizacinio pobūdžio informaciją susijusią su gydytojo paskyrimų vykdymu;

     6.8. vadovaujasi rašytiniais gydytojo paskyrimais;

    6.9. laiku ir tinkamai atlieka gydytojo paskirtas intervencijas, perrišimus, paima kraujo mėginius diagnostiniams tyrimams, pateikia gydytojo paskirtus vaistus, įsitikina ar pacientas tinkamai juos vartoja;

   6.10. bendradarbiauja su kitų Ligoninės skyrių slaugos specialistais;

     6.11. organizuoja gydytojų specialistų konsultacijų užsakymą ir patekimą pas numatytą specialistą;

     6.12. laikosi slaugytojo profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;

     6.13. stebi paciento elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę būklę, atkreipia dėmesį į nebūdingus požymius ir skubiai informuoja apie tai gydytoją;

     6.14. pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą;

     6.15. tvarko bendrosios praktikos slaugytojo kompetencijai priklausančius medicinos dokumentus (pildo, registruoja tyrimų lapelius, pažymas, paskyrimus ir kt.) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

     6.16.ekonomiškai ir saugiai, pagal nustatytus reikalavimus, naudoja medikamentus ir medicinos priemones, tausoja darbo priemones, instrumentus ir aparatūrą;

     6.17. narkotinių, psichotropinių medikamentų apskaitą vykdo vadovaujantis KVS PA 5-2018 reikalavimais;

6.18. esant būtinumui lydi konvojuojamus pacientus į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

     6.19. informuoja atsakingą asmenį apie medikamentų likučius ir poreikį;

6.20. nustatytu laiku pristato laboratorinius tyrimus į Laboratoriją, atneša į PASPS tyrimų atsakymus;

6.21. dalyvauja slaugos specialistų rengiamose konferencijose, PASPS slaugos personalo susirinkimuose;

6.22. tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.23. pagal kompetenciją vykdo kitas, nenuolatinio pobūdžio, PASPS vedėjo ir Ligoninės vyriausiojo slaugos administratoriaus jam pavestas funkcijas.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 21 d. 13:13