Dalė Cechanavičienė

 

II SKYRIUS.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnį kaip dviejų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje;

5.3. būti pabaigęs ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

5.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius medicininį sveikatos priežiūros veiklos auditą, planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5.5. išmanti sveikatos priežiūros ir jos kokybės politiką, sveikatos apsaugos sistemos valdymą, sveikatos priežiūros sistemos vadybos, kokybės vadybos sistemą bei gebėti jomis vadovautis;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja nustatant Ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius;

6.2. rengia vidaus medicininio audito veiklos aprašą;

6.3. pagal Ligoninės direktoriaus nustatytus prioritetus sudaro ir jam teikia tvirtinti metinį Ligoninės vidaus medicininio audito planą;

6.4. atlieka planinius vidaus medicininius auditus pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą metinį planą;

6.5. Ligoninės direktoriaus nurodymu atlieka neplaninius vidaus medicininius auditus;

6.6. atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikia Ligoninės direktoriui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams;

6.7. organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir Ligoninės direktoriui siūlo prevencines priemones;

6.8. vykdo pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis apklausas ir atlieką apklausų analizę;

6.9. pagal savo kompetenciją nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikia Ligoninės direktoriui;

6.10. Ligoninės direktoriui pavedus, atstovauja Ligoninei santykiuose su institucijomis, kontroliuojančiomis sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

6.11. dalyvauja rengiant Ligoninės dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;

6.12. analizuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą ir parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 24 d. 16:29