Pareigybė laisva

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties) ir galiojančią gydytojo licenciją verstis šeimos gydytojo ar vidaus ligų gydytojo praktika Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2. žinoti, sugebėti organizuoti ir planuoti sveikatinimą pagal Sveikatos apsaugos ministro įsakymus, Lietuvos medicinos normas: MN 14:2019 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ arba MN 76:2015 „Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus su darbine veikla susijusius teisės aktus;

5.3. gebėti koordinuoti struktūrinio padalinio darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. kontroliuoja PASPS personalo darbą, darbo drausmę bei teikiamų paslaugų atitikimą sveikatos priežiūros norminiams aktams;

 

 

 

6.2. vadovauja gydomajam darbui;

6.3. teikia ambulatorinės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal turimą medicinos praktikos licenciją suimtiesiems, nuteistiesiems atliekantiems laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje;

6.4. darbe vadovaujasiKokybės vadybos sistemos procedūrų, Infekcijų kontrolės procedūrų aprašais patvirtintais Ligoninės direktoriaus, medicinos etikos taisyklėmis, gerbia pacientų teises, laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų numatytų konfidencialumo reikalavimų;

6.5. kontroliuoja ir pasirašo PASPS pagal veiklos adresą darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, teikia juos tvirtinti Ligoninės direktoriaus pavaduotojui,pagal kuruojamą veiklos sritį;

6.6. nustato metinės veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius pavaldiems PASPS darbuotojams;

6.7. koreguoja ir rengia PASPS nuostatus taip pat pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

6.8. supažindina pavaldžius darbuotojus su pareigybių aprašymais arba organizuoja supažindinimą, PASPS pagal veiklos adresus, pavesdamas sveikatos priežiūros administratoriams;

6.9. teikia būtinąją medicinos pagalbą kompetencijos ribose;

6.10. kontroliuoja pacientų ištyrimą, diagnozių pagrįstumą, paskyrimų vykdymą, gydymo efektyvumą;

6.11. analizuoja klausimus su PASPS gydytojais dėl pacientų su neaiškiomis diagnozėmis sprendžia dėl hospitalizacijos į kitus Ligoninės skyrius, diagnostines bei gydymo klaidas, nagrinėja gydymo efektyvumo klausimus;

6.12. kontroliuoja pacientų konsultacijų viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagrįstumą;

6.13. diagnozavus ligas nepriskirtas jo kompetencijai, tiria ir gydo pagal kitų specialistų nurodytą planą bei metodus, prireikus perduoda pacientą tirti bei gydyti kitiems specialistams;

6.14. dalyvauja planuojant ir diegiant naujas priemones bei technologijas, galinčias turėti įtakos pacientų gydymui, PASPS darbo optimizavimui;

6.15. domisi naujausiais medicinos mokslo pasiekimais, numato ir siūlo diegti įstaigoje efektyvias ir nustatyta tvarka patvirtintas gydymo metodikas;

6.16. apie ypatingus įvykius, darbo drausmės pažeidimus informuoja Ligoninės direktorių arba jį pavaduojantį asmenį;

6.17. esant medicininėms kontraindikacijoms, uždraudžia paciento etapavimą į Kalėjimo departamentui pavaldžias įstaigas, areštines ir kitas teisėsaugos institucijas;

6.18. įtarus pacientui infekcinį susirgimą, izoliuoja, skubiai konsultuojasi su atitinkamu sveikatos priežiūros specialistu dėl paciento perkėlimo stacionariam gydymui į atitinkamą Ligoninės skyrių ir išsiunčia pranešimą visuomenės sveikatos centrui;

6.19. kartą per metus užtikrina PASPS medicinos personalo instruktavimą saugaus darbo klausimais, registruojant tai darbo vietos saugaus darbo registracijos žurnale;

6.20. kontroliuoja, kad laiku ir kokybiškai būtų parengtą medicininė dokumentacija sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

6.21. pagal savo kompetenciją nagrinėja: suimtųjų, nuteistųjų atliekančių laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, prašymus, pasiūlymus, skundus, rengia atsakymų projektus;

            6.22. rengia ir nustatytais terminais teikia reikiamus duomenis Ligoninei, Kalėjimų departamentui;

6.23. organizuoja PASPS darbuotojų susirinkimus;

 

 

 

6.24. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus Ligoninės vadovybei dėl pacientų diagnostikos ir profilaktikos bei darbo sąlygų gerinimo;

6.25. pagal kompetenciją vykdo kitus, su PASPS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavaduotojo pagal kuruojamą veiklos sritį, Ligoninės direktoriaus, pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 21 d. 13:36