Sigutė Daniūnienė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su socialinio darbo kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su socialinio darbo profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

5.2. žinoti socialinio darbo teorijos ir praktikos pagrindus;

5.3. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus darbinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

5.5. turėti darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. bendradarbiaudamas su gydytojais, slaugytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais padeda pacientui spręsti socialines problemas;

6.2. teikia išsamią informaciją pacientui apie jo teises, galimybes bei su tuo susijusias pareigas socialinės pagalbos klausimais;

                        6.3. informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie socialinės pagalbos poreikį ir priemones;

                 6.4. informuoja ir konsultuoja pacientą (jo artimuosius) apie socialines paslaugas, lengvatas ir garantijas, techninės pagalbos priemones, apie jo teises ir galimybes konkrečiu atveju, socialinės reabilitacijos galimybes, apie kitus pagalbos teikėjus bei kitais klausimais pagal savo kompetenciją;

6.5. užtikrina pacientui socialinių paslaugų tęstinumą:

                 6.6. geba dirbti su neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus pacientais;

                                    6.7. tiria ir analizuoja pacientų poreikius, parenka būdus jiems įgyvendinti;

                                    6.8. tvarko bei derina su atitinkamomis institucijomis dokumentus, susijusius su pacientų darbingumo lygio nustatymu;

   6.9. bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklą su kitomis institucijomis, socialinės rūpybos įstaigomis;

                       6.10. pagal poreikį teikia ataskaitinius duomenis apie pacientų socialines problemas, suteiktą socialinę pagalbą;

                        6.11. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, LAVL administracijai dėl pacientų sąlygų gerinimo;

                        6.12. pildo su socialiniu darbu susijusius dokumentus, opioidinės priklausomybės pakaitinio gydymo dokumentaciją;

6.13. atlieka kompleksinį paciento situacijos įvertinimą bei kartu su gydytoju ir pacientu sudaro gydymo ir socialinės pagalbos planą;

6.14. organizuoja pirminio/antrinio lygio gydytojo psichiatro konsultaciją dėl adekvačios pakaitinio opioidinio vaisto dozės parinkimo;

6.15. organizuoja pirminio lygio gydytojo psichiatro konsultacijas nustatytu periodiškumu dėl opioidinės priklausomybės pakaitinio gydymo tęstinumo;

6.16. kartu su gydytoju psichiatru tikslina Gydymo ir konsultacijų planą;

6.17. organizuoja psichologo konsultacijas pagal poreikį;

6.18. organizuoja asmens elgesio pokyčių aptarimus su įstaigos Resocializacijos ir Saugumo valdymo skyriaus specialistais (esant poreikiui);

6.19. organizuoja šlapimo/ seilių/ kraujo mėginių paėmimą, planavimą ir paskyrimą diagnostikos/ gydymo sėkmės ir remisijos vertinimo tikslais;

6.20. konsultuoja pacientus motyvacinio interviu principu, vertina paciento motyvaciją, motyvuoja pozityviems pokyčiams;

6.21. vertina kompleksinio gydymo efektyvumą nustatytu periodiškumu;

                        6.22. pagal kompetenciją vykdo kitas, ne nuolatinio pobūdžio, teisės aktais bei Skyriaus vedėjo jam pavestas funkcijas.

_________________

 
Informacija atnaujinta 2023 m. spalio 30 d. 16:00