Vilma Visockienė

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

     5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

     5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties);

                 5.2. turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją;

     5.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

     6.1. vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, medicinos norma MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Laisvės atėmimo vietų ligoninės nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu;

                 6.2. paruošia ir sutvarko darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;    

                 6.3. dalyvauja gydytojui priimant pacientus;

     6.4. laiku apsirūpina ir aprūpina gydytoją darbui būtinomis priemonėmis ir blankais;

6.5. pagal kompetenciją atlieka diagnostines procedūras (matuoja AKS, temperatūrą, paciento ūgį ir svorį, užrašo EKG ir t.t.) SG sektoriaus pacientams;

6.6. informuoja Skyriaus pacientus apie jiems paskirtų tyrimų atlikimo laiką, teikia kitą organizacinio pobūdžio informaciją susijusią su gydytojo paskyrimu vykdymu;

     6.7. vadovaujasi rašytiniais gydytojo paskyrimais;

    6.8. laiku ir tinkamai atlieka gydytojo paskirtas intervencijas, perrišimus, paima kraujo mėginius diagnostiniams tyrimams, pateikia gydytojo paskirtus vaistus, įsitikina ar pacientas tinkamai juos vartoja;

6.9. nustatytu laiku pristato laboratorinius tyrimus į Klinikinių tyrimų laboratoriją, atneša į Skyrių tyrimų atsakymus;

   6.10. bendradarbiauja su kitų Ligoninės skyrių slaugos specialistais;

6.11. paruošia pacientą diagnostiniams tyrimams, supažindina su tyrimo eiga ir galimomis komplikacijomis;

6.12. užsako gydytojų specialistų konsultacijas kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal laisvės atėmimo vietų įstaigos pateiktą prašymą arba Ligoninės gydytojo specialisto tarnybinį pranešimą;

6.13. rengia, registruoja Pranešimų apie planinių konsultacijų kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose užsakymą registre (SK1), pateikia laisvės atėmimo vietų įstaigoms (pagal nuteistojo bausmės atlikimo vietą) pranešimus apie konsultacijas kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

6.14. pildo ir registruoja Reikalavimų dėl planinės konsultacijos į viešąją asmens sveikatos priežiūros įstaigą užsakymo registre (PK) planinės konsultacijos lapą, užregistruotą pateikia Saugumo valdymo skyriaus pareigūnams;

     6.15. laikosi slaugytojo profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;

     6.16. stebi paciento elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę būklę, atkreipia dėmesį į nebūdingus požymius ir skubiai informuoja apie tai gydytoją;

     6.17. pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą;

     6.18. tvarko Slaugytojo kompetencijai priklausančius medicinos dokumentus (pildo, registruoja tyrimų lapelius, pažymas paskyrimus ir kt.) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

     6.19.ekonomiškai ir saugiai, pagal nustatytus reikalavimus, naudoja medikamentus ir medicinos priemones, tausoja darbo priemones, instrumentus ir aparatūrą;

     6.20. narkotinių, psichotropinių medikamentų apskaitą vykdo vadovaujantis KVS PA 5-2018 reikalavimais;

6.21. atsisako teikti slaugos paslaugas, jeigu darbo sąlygos kelia realų pavojų paciento, bendrosios praktikos slaugytojo sveikatai ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

6.22. informuoja skyriaus vyresnįjį slaugos administratorių apie medikamentų likučius ir poreikį;

                 6.23. teikia pasiūlymus, kaip gerinti darbo sąlygas slaugos paslaugų kokybei užtikrinti;                                                                                 

     6.24. dalyvauja slaugos specialistų rengiamose konferencijose, skyriaus slaugo personalo susirinkimuose;

6.25. laikosi licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų;

6.26. pagal kompetenciją vykdo kitas, nenuolatinio pobūdžio, Ligoninės direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vyresniojo slaugos administratoriaus jam pavestas funkcijas.

_______________________

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 31 d. 06:56