Vitalija Bernotienė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

            5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą) ir licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo pulmonologo profesinę kvalifikaciją;

            5.2. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal savo kompetenciją atlieka gydomąjį - profilaktinį darbą Ligoninėje;

6.2. taiko praktikoje nustatytus diagnostikos, gydomuosius standartus ir medicinines technologijas diagnozei nustatyti, skirią dietą ir paciento slaugą;

6.3. atlieka į įstaigą atvykusių asmenų pirminę asmens sveikatos apžiūrą;

6.4. informuoja pacientą apie sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą, atsižvelgiant į paciento būklę, vadovaudamasis medicinos etikos reikalavimais;

6.5. tikrina, kaip slaugos darbuotojai vykdo visus jo nurodymus;

6.6. kitiems specialistams diagnozavus jo kompetencijai nepriskirtas ligas, tiria ir gydo pagal jų nurodytą planą bei metodus, prireikus perduoda pacientą tirti bei gydyti kitiems specialistams;

6.7. pagal savo kvalifikaciją, sprendžia įstaigoje laikomų asmenų laikino nedarbingumo klausimus, jei yra būtinybė, nukreipia ligonius į komisiją nedarbingumui ir neįgalumui nustatyti;         6.8. informuoja Skyriaus vedėją apie visas diagnostikos ir gydymo problemas, apie visus pacientų būklės pasikeitimo atvejus;

6.9. neaiškiais atvejais suderina su Skyriaus vedėju paciento konsultavimą kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

6.10. esant būtinumui dalyvauja gydytojų konferencijose, komisijų posėdžiuose bei pacientų konsultacijose dalyvaujant kitų specialybių gydytojams;

6.11. sistemingai kaupia duomenis apie pacientų sveikatą, juos analizuoja, apibendrina ir pateikia Skyriaus vedėjui, apie sergančius tuberkulioze – VšĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės Registro ir programų skyriui;

6.12. domisi naujais mokslo pasiekimais, numato ir siūlo diegti įstaigoje efektyvias ir nustatyta tvarka patvirtintas gydymo ir slaugos metodikas;

6.13. vykdo sveikatos mokymo ir ugdymo darbą įstaigoje laikomų asmenų tarpe;

6.14. bendradarbiauja su viešomis valstybinėmis (savivaldybių) asmens sveikatos priežiūros įstaigomis nuteistųjų ir suimtųjų sveikatos klausimais;

6.15. užtikrina nustatytos apimties medicininės apskaitos ir atsiskaitomybės formų pildymą;

6.16. budėjimų metu kontroliuoja bei įvertina maisto paruošimo kokybę, maisto bloko sanitarinę būklę, imasi priemonių, pagal savo kompetenciją rastų trūkumų pašalinimui;

6.17. raštu informuoja Ligoninės administraciją apie būtinybę nušalinti nuo darbo asmenis - bakterijų nešiotojus, kurie gali tapti infekcinio susirgimo šaltiniu, įtariamą sergant užkrečiama liga įstaigoje laikomą asmenį izoliuoja infekciniame izoliatoriuje;

6.18. pavaduoja kitus Skyriaus gydytojus, jiems nesant darbe, tiek, kiek tai leidžia profesinės kvalifikacijos normatyvai;

6.19. informuoja Skyriaus vedėją apie darbo drausmės pažeidimo atvejus arba gydytojų nurodymų nevykdymą;

6.20. už savo darbą atsiskaito Skyriaus vedėjui;

6.21. vykdo kitas įstatymų ir Ligoninės direktoriaus įsakymų jam pavestas funkcijas.

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 19 d. 14:09