Daiva Lendraitienė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties);

5.2. turėti licenciją verstis bendrąja slaugos praktika ir dokumentą, patvirtinantį anestezijos ir intensyvios slaugos specializacijos įgijimą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.  vykdo gydytojo anesteziologo reanimatologo nurodymus ir paskyrimus;

6.2.        planuoja ir vykdo pacientų slaugymą, dalyvauja vežant pacientą į operacinę ir pervežant į pooperacinę palatą;

6.3.        aprūpina darbo vietą medikamentais, tvarsliava, medicininiais instrumentais bei anesteziologine reanimacine įranga, kasdien veda vaistų ir švirkštų apskaitą;

6.4.  ruošia narkozės - kvėpavimo aparatūrą, kitą specialią įrangą, stebi jos veikimą;

6.5.  pasiruošia infuzinei - transfuzinei terapijai;

6.6.        nustato paciento kraujo grupę, kraujo tapatumą, rezus faktoriaus tapatumą (kontroliuojant gydytojui), stebi paciento būklę kraujo perpylimo metu;

6.7.  prijungia monitoravimo (AKS, EKG, SpO2), kontrolinę - diagnostinę aparatūrą;

6.8.        paruošia medikamentus, kitas priemones narkozei atlikti, pooperaciniam nuskausminimui;

6.9.        kontroliuoja ir registruoja ligonio būklę anestezijos metu, matuoja diurezę, intravenines infuzijas;

6.10.    praneša gydytojui apie ligonių būklę;

6.11.    prižiūri ir slaugo ligonius pabudimo palatose;

6.12.    pagal gydytojo paskyrimus laiku surenka medžiagą laboratoriniams tyrimams;

6.13.    atlieka narkozės - kvėpavimo aparatūros, instrumentų bei švirkštų tinkamą dezinfekciją, priešsterilizacinį paruošimą;

6.14.  pildo anestezijos lapą (užrašo naudotus vaistus, kas 5 minutes užrašo monitoringo duomenis), pooperacinį lapą, narkozių registracijos, kraujo pakaitalų, kraujo perpylimo žurnalus;

6.15.    laiku atsiskaito apie „A“ grupės medikamentų panaudojimą, registruoja tai knygoje, užtikrina tinkamą vaistų saugojimą;

6.16.    stebi pacientų elgesį, jų sveikatos fizinę, psichinę būklę, atkreipia dėmesį į atsiradusius simptomus ir skubiai informuoja apie tai gydytoją;

6.17.    suteikia skubią medicinos pagalbą atsiradus gyvybei pavojingoms organizmo būklėms;

6.18.  sutvarko darbo vietą prieš ir po narkozės;

6.19.  pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais bei Ligoninės direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

 

 

 

_____________________

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 19 d. 13:49