Gražina Žilinskienė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1 turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties);

5.2. turėti licenciją verstis bendrąja slaugos praktika ir dokumentą, patvirtinantį psichikos sveikatos slaugos specializacijos įgijimą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo įvairaus amžiaus asmenų slaugymą, rūpinasi ligų profilaktika, laikosi pagrindinių slaugymo principų;

6.2.        laiku ir tinkamai paduoda gydytojo paskirtus vaistus, įsitikina, kad pacientas laiku ir tinkamai juos vartoja, moka paaiškinti, koks vaistų poveikis, galimos šalutinės reakcijos;

6.3.        laiku ir tinkamai atlieka paskirtas gydymo ir diagnostines procedūras, įsitikina, kad pacientas jas toleruoja, paaiškina pacientui, koks procedūrų poveikis organizmui, kokio specialaus režimo reikia laikytis prieš procedūrą ir po jos, stebi paciento savijautą po procedūros, esant procedūrų sukeltoms komplikacijoms, informuoja apie tai gydytoją;

6.4. stebi paciento elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę būklę, atkreipia dėmesį į nebūdingus požymius ir numato, kokią patologiją gali reikšti šie ženklai, simptomai, skubiai informuoja apie tai gydytoją;

6.5. pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.6. pacientų stebėjimo duomenis rašo į budėjimų perdavimų žurnalą, budėjimą perduoda ir priima pasirašant budėjimų perdavimų žurnale;

6.7.laiku ir teisingai pildo priklausančią slaugytojams pildyti medicininę dokumentaciją;

6.8. vaistus, tvarsliavą, instrumentus, kitą skyriaus inventorių saugo pagal jų laikymo taisykles ir galiojimo laiką, taupiai juos naudoja, kasdien veda vaistų ir švirkštų apskaitą;

6.9. budi pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą darbo grafiką;

6.10.    lydi konvojuojamus pacientus į Kalėjimų departamentui pavaldžias įstaigas, teisėsaugos institucijas, į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

6.11.    nustatytu laiku pristato laboratorinius tyrimus į Klinikinių tyrimų laboratoriją, atneša į Skyrių tyrimų atsakymus;

6.12.    imasi teisėtų veiksmų ir priemonių vykdomam nusižengimui ar nusikaltimui nutraukti;

6.13.    dalyvauja slaugos specialistų rengiamose konferencijose, susirinkimuose, slaugos praktikos tyrinėjimuose;

6.14.    pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais bei Ligoninės direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vyresniojo slaugos administratoriaus jam pavestas funkcijas.

 

 

 

_______________________

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 19 d. 13:47