Sigutė Lazauskiene

 

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties);

5.2. turėti licenciją verstis bendrąja slaugos praktika.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo įvairaus amžiaus asmenų slaugymą;

6.2. laiku ir tinkamai paduoda gydytojo paskirtus vaistus, įsitikina, kad pacientas laiku ir tinkamai juos vartoja;

6.3. laiku ir tinkamai atlieka paskirtas gydymo ir diagnostines procedūras, įsitikina, kad pacientas jas toleruoja, stebi paciento savijautą po procedūros, esant procedūrų sukeltoms komplikacijoms, informuoja apie tai gydytoją;

6.4. stebi paciento elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę būklę, atkreipia dėmesį į nebūdingus požymius ir skubiai informuoja apie tai gydytoją;

6.5. pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.6. pacientų stebėjimo duomenis rašo į budėjimų perdavimų žurnalą, budėjimą perduoda ir priima pasirašant budėjimų perdavimų žurnale;

6.7. laiku ir teisingai pildo priklausančią slaugytojoms pildyti medicininę dokumentaciją;

6.8. vaistus, tvarsliavą, instrumentus, kitą skyriaus inventorių saugo pagal jų laikymo taisykles ir galiojimo laiką, taupiai juos naudoja, kasdien veda vaistų ir švirkštų apskaitą;

6.9. budi pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą darbo grafiką;

6.10. lydi konvojuojamus pacientus į Kalėjimų departamentui pavaldžias įstaigas, teisėsaugos institucijas, į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

6.11. nustatytu laiku pristato laboratorinius tyrimus į Klinikinių tyrimų laboratoriją, atneša į Skyrių tyrimų atsakymus;

6.12. dalyvauja slaugos specialistų rengiamose konferencijose, susirinkimuose, slaugos praktikos tyrinėjimuose;

6.13. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais bei Ligoninės direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vyresniojo slaugos administratoriaus jam pavestas funkcijas.

 

 

_________________________

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 19 d. 13:35