Gintarė Maleckienė

 

  

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais dokumentų valdymą, veiklos planavimą, teisės aktų rengimą, bausmių vykdymo sistemos veiklą bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

3.3. mokėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.5. atrinktas pretendentas teisės aktų nustatyta tvarka turės gauti leidimą dirbti ir (ar) susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. renka, analizuoja ir apibendrina su Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – LAVL) ir VOS veikla susijusius duomenis, siekdamas užtikrinti teisės aktais nustatytų atitinkamo laikotarpio ataskaitinių dokumentų (ataskaitų, pažymų) parengimą laiku;

4.2. rengia įstaigos metinio veiklos plano projektą bei ataskaitinius dokumentus (pažymas, ataskaitas) apie metinio plano įgyvendinimą atitinkamu laikotarpiu, užtikrindamas šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

4.3. pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus, teikia išvadas ar apibendrina LAVL struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl valstybės institucijų pavedimų, kitų įstaigų, organizacijų ir asmenų paklausimų;

4.4. pagal kompetenciją rengia teisės aktų bei kitų dokumentų, reglamentuojančių LAVL veiklą, projektus, užtikrindamas VOS priskirtų funkcijų tinkamą įgyvendinimą;

4.5. žymi LAVL direktoriaus įsakymų LAVL veiklos klausimais bei iš kitų valstybės institucijų ar įstaigų gautų teisės aktų pakeitimus, papildymus, negaliojimus;

4.6. rengia LAVL dokumentacijos plano, jo papildymų sąrašo projektus, teikia juos svarstyti LAVL Dokumentų ekspertų (toliau – DEK) ir Specialiajai ekspertų komisijoms (toliau – SEK), derinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas) bei tvirtinti LAVL direktoriui, užtikrindamas dokumentų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

4.7. siekdamas užtikrinti įslaptintų bylų sudarymo statistinių duomenų rinkimą, kaupimą ir analizę pagal LAVL dokumentacijos planus (ar kt. nustatytus įslaptintų bylų apskaitos dokumentų duomenis), iš LAVL struktūrinių padalinių surenka ir atitinkamų metų įslaptintos dokumentacijos plane surašo duomenis apie kalendoriniais metais užbaigtas bylas;

4.8. pagal kompetenciją rengia LAVL įslaptintų dokumentų išslaptinimo aktų, įslaptintų dokumentų slaptumo žymų ar įslaptinimo terminų keitimo aktų projektus, teikia juos svarstyti SEK ir, vadovaudamasis LAVL direktoriaus sprendimu, atlieka tolimesnes su šiomis veiklomis susijusias procedūras, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintų dokumentų administravimą, reikalavimų tinkamą įgyvendinimą;

4.9. tvarko įslaptintus LAVL direktoriaus įsakymus įstaigos veiklos klausimais bei žymi teisės aktų pakeitimus, papildymus, negaliojimus, užtikrindamas, kad būtų įrodyta šių įslaptintų dokumentų apskaita sistemoje ir užtikrinta jų paieška;

4.10. pagal struktūrinių padalinių sudarytus įslaptintų bylų (dokumentų) perdavimo aktus priima iš jų tinkamai sutvarkytas ir įformintas įslaptintas bylas (dokumentus) bei tvarko jų apskaitą, siekdamas užtikrinti, kad į skyrių perduotos bylos (dokumentai) atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių užbaigtų bylų sutvarkymą, apskaitą, reikalavimus;

4.11. dalyvauja DEK ir SEK veikloje, atlieka SEK sekretoriaus funkcijas, rengia šios komisijos protokolus ir kitus su SEK veikla susijusius dokumentus, užtikrindamas šiai komisijai pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

4.12. teikia metodinę pagalbą LAVL darbuotojams bendrųjų bei įslaptintų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais, siekdamas užtikrinti, kad dokumentai būtų rengiami, tvarkomi ir apskaitomi vadovaujantis šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais reikalavimais; 

4.13. teikia informaciją apie vertinimo kriterijų faktines reikšmes į Kalėjimų departamento informacinės sistemos KADIS-1 Materialinių išteklių valdymo ir strateginio planavimo modulį;

4.14. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, užtikrindamas, kad teisės aktų nustatyta tvarka, būtų paliudytas LAVL sudarytų ir jo gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumas;

4.15. protokoluoja įstaigoje rengiamus bendrus pasitarimus ir susirinkimus, užtikrinant juose svarstytų klausimų ir aptartų sprendimų bei pavedimų fiksavimą;

4.16. sudaro ir tvarko įstaigos direktoriaus tvirtinamų, gaunamų iš kitų institucijų teisės aktų bylas;

4.17. dalyvauja LAVL grupių ir komisijų veikloje, užtikrindamas priskirtų įpareigojimų vykdymą;

4.18. koordinuoja VOS vyresniojo raštvedžio ir raštvedžių atliekamą darbą;

4.19. nesant VOS vyresniojo raštvedžio, raštvedžio (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), laikinai atlieka kai kurias jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.20. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VOS patarėjo, vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

   

 
Informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 17 d. 10:55