Raimonda Balinskienė

 

                                 PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės 

direktoriaus  2019  m. sausio 31 d..

įsakymu Nr. V-13

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO (ENERGETIKO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Įstaiga) Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyriaus) specialistas (energetikas) (toliau – darbuotojas) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – A 2.
  3. Pareigybės paskirtis: darbuotojo pareigybė reikalinga vadovauti Įstaigos statinių, pastatų statybos, remonto, rekonstrukcijos darbams bei užtikrinti minėtų darbų vykdymo kontrolę; prižiūrėti, kad Įstaigos elektros pastotės dirbtų ritmingai, t.y. elektros energija būtų tiekiama visiems Įstaigos struktūriniams padaliniams ir objektams..
  4. Pareigybės pavaldumas: šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjo patarėjui.

II. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities, inžinerinės krypties;

5.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniu reglamentu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos, bei pastatų (patalpų) remonto darbus, viešąjį administravimą, bausmių vykdymą;

5.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

5.4. mokėti kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, ir Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

5.5. turėti Energetikos sertifikavimo įstaigos išduotus energetikos darbuotojo pažymėjimus elektros energijos vartojimo srityje ir šilumos vartojimo srityje.

 

III. SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis specialistas (energetikas) vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia statybinę techninę dokumentaciją, prižiūri ir vadovauja statybinių objektų statybos, remonto bei rekonstrukcijos darbams;

6.2. planuoja statinių statybos ir remonto darbus, organizuoja ir kontroliuoja šių planų vykdymą;

6.3. kontroliuoja defektinių aktų, projektinės, sąmatinės ir kitos statybos bei remonto darbų dokumentacijos įforminimą;

6.4. ruošia sutarčių su rangovinėmis organizacijomis projektus;

6.5. užtikrina atliekamų darbų kokybę;

6.6. pildo techninę dokumentaciją, susijusią su statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbais;

6.7. dalyvauja statinių priežiūros komisijos darbe, nustatant statinių tinkamumą eksploatacijai, svarstant statybos ir remonto klausimus;

6.8. organizuoja ir kontroliuoja įstaigos energetinį ūkį aptarnaujančio personalo darbą;

6.9. užtikrina, kad būtų laikomasi elektros saugos taisyklių, taip pat vykdo elektros įrengimų priežiūrą;

6.10. užtikrina, kad elektros įrengimai ir kita įranga būtų montuojami, eksploatuojami, aptarnaujami, rekonstruojami ir tikrinami pagal Lietuvos Respublikos galiojančius techninės priežiūros ir kitus norminius dokumentus;

6.11. organizuoja ir vykdo įstaigos elektros pastočių 0.4 kW skirstiklių, kabelinių ir oro linijų, elektrinių įrengimų teisingą ir saugią eksploataciją;

6.12. užtikrina avarinės elektros energijos tiekimo darbą;

6.13. teikia siūlymus įstaigos vadovybei dėl priemonių energetiniam ūkiui gerinti;

6.15. aprūpina darbo vietas ir darbuotojus tvarkingomis ir saugiomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsauginėmis priemonėmis, kontroliuoja jų naudojimą;

6.16. užtikrina, kad į darbą parinkti nuteistieji turėtų reikiamą kvalifikaciją, skiriamų darbų atlikimui ir atitinkamus kvalifikacijos pažymėjimus;

6.17. pagal kompetenciją nagrinėja nuteistųjų ir suimtųjų prašymus, pareiškimus ir skundus susijusius su nuteistųjų patalpomis, elektros, bei energetiniu ūkiu,  ruošia rašytinių atsakymų į juos projektus įstatymų numatytais terminais, renka susijusią dokumentaciją;

6.18. teikia pasiūlymus į Įstaigos metinį veiklos planą;

6.19. rengia nustatyta tvarka ir periodiškumu ataskaitas ir kitą informacinę medžiagą;

6.20. užtikrina reikiamos informacijos perdavimą kitoms tarnyboms ir darbuotojams;

6.21.vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Įstaigos vadovybės bei Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

                      _________________________________

 

 

 Susipažinau

 

______________________

    (parašas)

 

______________________

(vardas ir pavardė)

 

______________________

    (data)

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. sausio 20 d. 09:57