Aurelija Gliaudelienė

 

 

PATVIRTINTA

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

 

direktoriaus 2020-12-       įsakymu

 

Nr. V-

 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui (įstaigos vadovo pavaduotojui).

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Veiklos planavimas.

4. Dokumentų valdymas.

5. Personalo valdymas.

6. Teisė.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

7. Įstaigos veiklos planavimo koordinavimas.

8. Įstaigos dokumentų valdymo koordinavimas.

9. Žmogiškųjų išteklių valdymas.

10. Teisinio darbo koordinavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

11. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

12. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

15. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

17. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

18. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 

 

 

 

 

 

 

20. Laiku ir objektyviai informuoja Įstaigos vadovybę apie personalo valdymo būklę, kitą Skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus Įstaigos vadovybei dėl darbo su Įstaigos personalu organizavimo tobulinimo, siekdamas padėti Įstaigos vadovybei formuoti personalo valdymo politiką;.

21. Bendradarbiauja su Kalėjimų departamento Mokymo centru, kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis, kitomis mokymo įstaigomis, užimtumo tarnybomis, užtikrindamas tinkamą specialistų parinkimą, efektyvų personalo mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;.

22. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;.

23. Organizuoja Įstaigos naujų pareigybių steigimą, reorganizavimą, likvidavimą siekdamas užtikrinti efektyvesnį Įstaigos veiklos organizavimą;.

24. Pagal savo kompetenciją organizuoja piliečių ir darbuotojų pareiškimų (prašymų), skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, užtikrindamas asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą ir informacijos suteikimą laiku;.

25. Nesant Skyriaus patarėjo (liga, komandiruotė, atostogos ir kiti atvejai), laikinai vykdo Skyriaus patarėjo funkcijas;.

26. Koordinuoja Įstaigos dokumentų valdymą;.

27. Koordinuoja Įstaigos metinio veiklos plano projekto rengimą, ataskaitinių dokumentų apie metinio plano įgyvendinimą teikimą;.

28. Dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas Įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe.

 

 

 

 

 

 

 

29. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

30.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 

30.2. darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;

30.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

 

 

31. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

31.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

31.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

32. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

32.1. komunikacija – 5;

32.2. analizė ir pagrindimas – 5;

32.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

32.4. organizuotumas – 4;

32.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

 

33. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

33.1. lyderystė – 4;

33.2. veiklos valdymas – 4;

33.3. strateginis požiūris – 4.

 

34. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

34.1. informacijos valdymas – 4;

34.2. derybų valdymas – 4.

 

35. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

35.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. sausio 15 d. 12:33