Audronė Maslianikienė

 

                                 PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės 

direktoriaus  2019  m. sausio                 d..

įsakymu Nr.

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (3)

 

I. SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Įstaiga) Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyriaus) buhalteris (toliau – darbuotojas) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – B.
  3. Pareigybės paskirtis: tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.
  4. Pareigybės pavaldumas: šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir (ar) specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu; buhalterinės apskaitos programa „LABBIS IV“, Bonus.

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 

III. SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6.1. pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius apskaičiuoja statutinių  valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir nuteistųjų darbo užmokestį Vyriausybės nustatyta tvarka, vadovaujantis  direktoriaus įsakymais, užtikrinant savalaikį pervedimą į banko korteles;

6.2. nustatytais terminais rengia dokumentus atsiskaitymais su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

6.3. sudaro darbo užmokesčio žiniaraščius, buhalterines pažymas, siekiant teisingai ir tiksliai panaudoti lėšas bei sudaryti sąskaitų korespondencijas;

6.4. tvarko ir atlieka atskaitymus  ir pervedimus pagal vykdomuosius dokumentus;

6.5. rengia  pažymas apie darbuotojų darbo užmokestį, piniginius atestatus statutiniams valstybės tarnautojams, atleistiems iš tarnybos ir kitos pažymos;

6.6. rengia  ketvirtines bei metines darbo apmokėjimo ataskaitas, užtikrinant savalaikį jų pateikimą Statistikos departamentui, VMI, ir VSD;

6.7. vykdo   kitus,   vienkartinio   pobūdžio, Skyriaus   vedėjo pavedimus, užtikrinant planuotų užduočių įgyvendinimą;

6.8. Skyriaus vedėjo pavedimu, atlieka kito Skyriaus darbuotojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu.

_________________________________

 

 

 Susipažinau

 

______________________

    (parašas)

 

______________________

(vardas ir pavardė)

 

______________________

    (data)

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 12:37