Rita Dabregienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

     5.1.turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir dezinfekuotojo kvalifikacijos pažymėjimą;

     5.2. žinoti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus;

                 5.3. žinoti Lietuvos higienos normos HN 90:2011 ,,Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai" reikalavimus.

                 5.4. mokėti pildyti jam priskirtus dokumentus, registracijos žurnalus, vesti apskaitą.  

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Ligoninės nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu.

6.2. bendradarbiauja su Skyriaus bendrosios praktikos slaugytoju (toliau-Slaugytojas) bei kitais sveikatos priežiūros darbuotojais;

6.3. dezinfekuotojas išmano:

6.3.1. dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos organizavimo principus, būdus ir priemones užkrečiamųjų ligų židiniuose;

6.3.2. užkrečiamųjų ligų pernešėjų (graužikų, nariuotakojų) profilaktikos ir naikinimo būdus bei priemonės;

6.3.3. dezinfekcijos įrengimų konstrukciją, darbo principus ir naudojimą;

6.3.4. graužikų ir kitų kenkėjų naikinimo efektyvumo įvertinimo būdus;

6.4. dezinfekuotojas žino:

6.4.1. biocidų naudojimo, saugojimo, saugaus darbo reikalavimus;

6.4.2. užkrečiamųjų ligų epidemiologijos ir profilaktikos pagrindus;

6.4.3. aplinkos, maisto ir asmens higienos reikalavimus;

6.4.4. darbuotojų, atliekančių dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos darbus, saugos ir sveikatos reikalavimus;

6.5. tvarko ir pristato į saugyklą darbo dienos pabaigoje Skyriuje susidariusias medicinines atliekas;

6.6. pagamina Skyriaus darbui reikalingus dezinfekcinius tirpalus;

6.7. organizuoja nuolatinį ir pagrindinį Skyriaus palatų kamerų, kitų patalpų valymą ir dezinfekciją;

6.8. pildo su tiesioginiu darbu susijusius registracijos žurnalus;

6.9. organizuoja Skyriaus minkštojo inventoriaus ir nešvarių skalbinių pristatymą į dezinfekcijos kamerą;

6.10. dėvi tvarkingą ir švarią specialią aprangą ir avalynę, laikosi asmens higienos taisyklių;

6.11. vadovaujasi Infekcijų kontrolės procedūromis ir dezinfekcijos planais;

6.12. dalyvauja Skyriaus slaugos personalo dalykiniuose pasitarimuose;

6.13. tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.14. dirba pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą darbo grafiką;

6.15. pavaduoja Infekcijų kontrolės skyriaus dezinfekuotoją (atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kt.);

6.16. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir vyresniojo slaugos administratoriaus jam pavestas funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 7 d. 14:29