Živilė Miknevičienė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

                                                                              

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. žinoti darbinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel kompiuterinėmis programomis;

5.4. išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia dokumentus suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimui;

6.2. registruoja konvojuojamųjų sąrašus;

6.3. siunčia paraiškas konvojavimo tarnyboms;

6.4. sudaro nuteistųjų, paleidžiamų į laisvę pasibaigus bausmės laikui, sąrašus;

6.5. įveda į įskaitos administracinę programą atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų asmenų duomenis;

6.6. tvarko asmens bylas nuteistųjų, perkeltų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nutarimu atlikti bausmę įstaigoje;

6.7. ruošia mirusių suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylas perdavimui į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos archyvą;

6.8. ruošia suimtųjų ir nuteistųjų paleistų iš įstaigos asmens bylas perdavimui į kitas įstaigas archyvą;

6.9. tvarko nomenklatūrines bylas;

6.10. tvarko nuteistųjų asmenų duomenis informacinėje sistemoje PRISONIS;

6.11. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio vadovybės, SVS viršininko patarėjo ir SVS viršininko pavedimus bei nurodymus, siekiant įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:18