Nijolė Agurkienė

 

II SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

 DARBUOTOJUI

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą  specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. teisės aktų nustatyta tvarka suinteresuotiems asmenims iš Ligoninės archyvo pateikia informaciją, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu;

6.2. renka duomenis bei medicininę dokumentaciją atsakymų į užklausimus projektams;

6.3. rengia atsakymams į užklausimus reikiamų medicininių dokumentų kopijas;

6.4. rengia išsiunčiamos dokumentacijos, susijusios su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, lydraščius ir pažymų projektus;

6.5. atrenka ligos istorijas ir pateikia jas direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už mediciną, ir gydytojams stacionaro veiklos bei laisvės atėmimo įstaigų medicininei darbo analizei;

6.6. atrenka ir pateikia ligos istorijas bei suteikia reikiamą informaciją juriskonsultui esant būtinumui;

6.7. rengia išsiuntimui gydymo stacionare ligos istorijų arba jų išrašų kopijas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, bei teisėsaugos institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

6.8. gavus pacientų, išvykusių iš stacionaro, gydymo stacionare ligos istorijas atlieka atitinkamas atžymas stacionaro pacientų ir lovų fondo apskaitos kortelėse;

6.9. sudeda ligos istorijas į bylas saugojimui;

6.10. pasibaigus ligos istorijų saugojimo laikui, ruošia jas sunaikinimui;

6.11. pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos asmens sveikatos priežiūros skyriaus nustatytas formas rengia ir laiku pateikia statistines ataskaitas už mėnesį, ketvirtį, metus;

6.12. nesant kito sveikatos statistiko (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), atlieka jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

6.13. pagal kompetenciją vykdo kitas Ligoninės direktoriaus, Ligoninės direktoriaus pavaduotojo ir Vaistinės vedėjo jam pavestas funkcijas.

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 15 d. 12:42