Renata Tomkutė

 

  

 

PATVIRTINTA

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

 

direktoriaus 2020-12-   įsakymu

 

Nr. V-

 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. priežiūra ir kontrolė;

4.2. administracinių paslaugų teikimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. atvykusiųjų suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylų įforminimas.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. bausmių ir kardomosios priemonės-suėmimo terminų sekimas;

6.2. suimtųjų ir nuteistųjų prašymų ir skundų nagrinėjimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

9. Priima ir aptarnauja asmenis, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

12. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

 

 

 

 

 

 

 

14. Nesant SVS patarėjo (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), atlieka jo funkcijas.

15. Įformina atvykusiųjų suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylas, pildo įskaitos korteles, užtikrindamas duomenų tikslumą.

16. Rengia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mėnesio ir metinių ataskaitų apie įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skaičių ir jų kaitą projektus.

17. Išduoda laikinam naudojimui suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylas kitų tarnybų darbuotojams, kontroliuoja jų grąžinimą, siekiant užtikrinti asmens bylų apskaitą.

18. Siunčia Informatikos ir ryšių departamentui pranešimus apie suimtojo (nuteistojo) atvykimą, paleidimą, mirtį.

19. Ruošia dokumentus suimtųjų (nuteistųjų) paleidimui.

20. užtikrina suimtiesiems (nuteistiesiems), gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms už Įstaigos ribų bei nuteistiesiems gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms į namus, savalaikį ir teisingą pažymėjimų įforminimą.

21. Rengia teikimų projektus dėl nuteistiesiems paskirtos bausmės suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju įstatymu.

22. Rengia teikimų projektus dėl nuteistųjų atleidimo nuo bausmės atlikimo dėl ligos.

23. Rengia teikimų projektus dėl keliais nuosprendžiais paskirtų bausmių subendrinimo.

24. Įformina atvykusiųjų suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylas, pildo įskaitos korteles, užtikrindamas duomenų tikslumą.

25. Kontroliuoja iš teismų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų gautų pažymų apie Nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo (nuteistojo) paleidimą į laisvę tvarkymą, persiuntimą, saugojimą.

26. Tvarko duomenis informacinėje sistemoje PRISONIS ir kompiuterinėje sistemoje ĮSKAITA.

 

 

 

 

 

 

 

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

28.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

29.1. komunikacija – 2;

29.2. analizė ir pagrindimas – 2;

29.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;

29.4. organizuotumas – 2;

29.5. vertės visuomenei kūrimas – 2.

 

30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

30.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 2;

30.2. informacijos valdymas – 2.

 

31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

31.1. teisės išmanymas – 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. sausio 15 d. 12:41