Dina Butylova

 

                                                   

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, būti susipažinusiam su tarptautinėmis sutartimis, puikiai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bausmių ir kardomosios priemonės – suėmimo vykdymą;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel ir Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja SVS vyresniajam specialistui, SVS inspektoriui (pareigybės aprašymas (1)) ir SVS inspektoriui (pareigybės aprašymas (2)), skiria jiems užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrindamas tinkamą veiklą;

7.2. tikrina, ar teisingai įforminti nuteistųjų priėmimo, įskaitos, konvojavimo, paleidimo ir

kiti dokumentai;

7.3. organizuoja teismų nuosprendžių, nutarčių bei kitų jų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų sprendimų vykdymą;

7.4. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų dėl amnestijos akto, Respublikos Prezidento dekretų dėl malonės suteikimo, teismų nutarčių dėl nuosprendžių pakeitimų vykdymą;

7.5. sutikrina atvykusių nuteistųjų asmens bylose esančius dokumentus, kad jie būtų teisingai įforminti ir nekeltų abejonės dėl jų teisėtumo. Nustačius, kad asmens bylose yra neteisingai įformintų dokumentų, ar suabejojus dėl jų teisėtumo, organizuoja rašytinių paklausimų išsiuntimą nuosprendžius (nutartis) priėmusiems teismams;

7.6. siekdamas operatyviai gauti tarnyboje reikalingą informaciją apie suimtuosius ir nuteistuosius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka tikrina informaciją apie teistus asmenis, naudodamasis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų baze, užtikrindamas informacijos apie asmenį konfidencialumą;

7.7. pagal savo kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus bei skundus ir rengia atsakymų į juos projektus, užtikrindamas asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą;

7.8. rengia atsakymų projektus į Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, teismų, prokuratūrų ir kitų valstybės institucijų bei pareigūnų ir visuomeninių organizacijų raštus pagal įskaitos tarnybų kompetenciją;

7.9. sutikrina pažymas apie suimtųjų ir nuteistųjų paleidimą, dalyvauja paleidžiant;

7.10. išduoda pažymėjimus suimtiesiems ir nuteistiesiems, gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms už pataisos įstaigų ar tardymo izoliatorių ribų;

7.11. išduoda pažymėjimus nuteistiesiems, kuriems leista atostogų metu parvykti į namus, ir nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė 3 paroms parvykti į namus;

7.12. išduoda pažymėjimus nuteistiesiems areštu, gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms į namus dėl itin svarbių šeiminių aplinkybių;

7.13. teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mėnesines, pusmetines bei metines ataskaitas apie įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skaičių ir jų kaitą;

7.14. organizuoja nuteistųjų malonės prašymų su tinkamai įforminta medžiaga siuntimą Respublikos Prezidentui;

7.15. kartą per metus organizuoja įskaitos kortelių ir faktiškai įstaigoje laikomų suimtųjų, nuteistųjų asmens bylų sutikrinimą;

7.16. informuoja Respublikos Prezidento Kanceliarijos vadovą apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, kurios gali turėti reikšmės svarstant malonės prašymą (apie nuosprendžio (nutarties) panaikinimą ar pakeitimą apeliacine ar kasacine tvarka; apie nuteistojo paleidimą iš laisvės atėmimo vietos; apie medžiagos pateikimą teismui dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, apie naujo nusikaltimo padarymą, apie nuteistojo mirtį bei kitas svarbias aplinkybes);

7.17. veda suimtųjų ir nuteistųjų kaitos ir apskaitos žurnalą;

7.18. teikia nuteistųjų asmens bylas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai svarstant nuteistųjų prašymus dėl lygtinio paleidimo taikymo;

7.19. teikia įstaigos direktoriui bei SVS viršininkui pasiūlymus dėl SVS darbo tobulinimo;

7.20. užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylų saugumą ir teisingą įforminimą;

7.21. vykdo kitus su SVS funkcijomis susijusius įstaigos vadovybės, SVS viršininko pavedimus bei nurodymus, siekiant įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 7 d. 16:06