Agnė Hofmanienė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti  ne  žemesnį  kaip  aukštesnįjį  išsilavinimą ir (ar) specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m. socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos krypties;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. apskaito pagal kiekvieną savininką į depozitines korteles gautas sumas pašto perlaidomis, mokestiniais pavedimais, užpajamuotas kasoje ir priskaičiuoto darbo užmokesčio sumas, užtikrinant jų tikslingą panaudojimą;

6.2. išrašo pranešimus suimtiesiems ir nuteistiesiems apie gautas į jų  depozitines sąskaitas pinigines lėšas, siekiant pasirašytinai supažindinti;

6.3. ruošia žiniaraščius į parduotuvę;

6.4. nurašo įsigytų prekių vertę iš depozitinių kortelių, siekiant užtikrinti apsipirkimą maisto produktais bei būtiniausiais reikmenimis;

6.5. kontroliuoja depozitinės sąskaitos pinigines lėšas, sudarant atitinkamus žurnalus – orderius, siekiant užtikrinti tikslingą jų panaudojimą  nuteistųjų ir  suimtųjų reikmėms;

6.6.  rengia sąrašus paštui dėl atsiųstų suimtiesiems ir nuteistiesiems piniginių pašto perlaidų, kurios bus iškaitytos į suimtųjų ir nuteistųjų depozitines korteles;

6.7.  rengia įvairaus pobūdžio pažymas, užtikrinant jų perdavimą įstaigoms ir teisėsaugos institucijoms;

6.8.  perveda suimtųjų ir  nuteistųjų, išvykusius į kitas pataisos įstaigas, suderinus su Įskaitos skyriumi duomenis, turimus depozitinėse sąskaitose pinigus mokestiniais pavedimais, siekiant užtikrinti savalaikį jų panaudojimą asmeniniams poreikiams;

6.9.  atsako į suimtųjų ir nuteistųjų  prašymus, pareiškimus, skundus ir  paklausimus asmeninių pinigų klausimais, atžymi suimtųjų ir nuteistųjų prašymuose jų asmeninių pinigų likučius, siekiant išvengti įvairaus pobūdžio skundų;

6.10. išskaičiuoja lėšas iš nuteistųjų už naudojamų buitinių prietaisų sunaudotą elektros energiją;

6.11. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrinant planuotų užduočių įgyvendinimą;

6.12. Skyriaus vedėjo pavedimu, atlieka kito Skyriaus darbuotojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 7 d. 10:51