Rosita Kudrevičienė

 

                                 PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės 

direktoriaus  2019  m. sausio                 d.

įsakymu Nr.

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Įstaiga) Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresnysis buhalteris (toliau – darbuotojas) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – A 2.
  3. Pareigybės paskirtis: tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.
  4. Pareigybės pavaldumas: šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę, ūkinę veiklą;

5.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį finansų srityje;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Internet Explorer, buhalterinės apskaitos programa „LABBIS IV“.  Labai gerai išmanyti darbą su valstybinės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemomis (toliau – VBAMS) bei viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (toliau -VSAKIS);

5.5. teisės aktų numatyta tvarka gauti leidimą dirbti ir (ar) susipažinti su įslaptinta informacija.

 

III. SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. apskaito visas pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes ir išlaidų sąmatos operacijas, užtikrinant taupų lėšų panaudojimą;

6.2. vykdo įstaigos atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais;

6.3. kontroliuoja netikėtų patikrinimų vykdymo pastovumą, siekiant užtikrinti visų materialinių ir piniginių įstaigos vertybių išsaugojimą;

6.4. kontroliuoja piniginių lėšų apskaitą bankuose ir kasoje, siekiant užtikrinti jų panaudojimą pagal tiesioginę paskirtį;

6.5. kontroliuoja ir atsako už kasinių ir faktinių išlaidų pagal visus biudžetinės sąmatos straipsnius panaudojimą, siekiant, kad nebūtų pereikvotos finansavimui skirtos lėšos;

6.6.įveda valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių duomenis (VBAMS) ;

6.7. tvarko gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą pagal visas grupes, užtikrinant jų savalaikį atsiskaitymą;

6.8. pildytojo teisėmis įveda duomenis į VSAKIS sistemą, tuo užtikrindamas juose duomenų teisingumą;

6.9. rengia tarpines VSAFAS finansines ataskaitas;

6.10. tvarko įstaigos išlaidų apskaitą, siekiant tiksliai pagrįsti kiekvieną ūkinę operaciją,  susietą su visa apskaitos sistema;

6.11. keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, dalyvauja materialinių vertybių  perdavime, siekiant operatyviai ir teisingai perduoti visas materialines vertybes kitam materialiai atsakingam asmeniui;

6.12. vykdo  Įtaigoje einamąją finansų kontrolę,  užtikrinant, kad  ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai  būtų teisingai fiksuojami apskaitos dokumentuose;

6.13. nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;

6.14. vykdo Įstaigos direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 

 

                      _________________________________

 

 

 Susipažinau

 

______________________

    (parašas)

 

______________________

(vardas ir pavardė)

 

______________________

    (data)

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 21 d. 15:46