Aldona Paimbrikienė

 

                                 PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės 

direktoriaus  2019  m. sausio                 d..

įsakymu Nr.

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1)

 

I. SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Įstaiga) Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyriaus) buhalteris (toliau – darbuotojas) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – B.
  3. Pareigybės paskirtis: tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.
  4. Pareigybės pavaldumas: šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir (ar) specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m. socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos krypties;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 

III. SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pildo depozitinės sąskaitos, biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų kasos knygas, siekiant užtikrinti kasoje esančių lėšų saugumą;

6.2. išrašo įgaliojimus, kasos pajamų orderius bei išlaidų orderius, siekiant užtikrinti materialinių vertybių gavimą bei jų saugumą;

6.3. laiku pateikia kasos pajamų ir išlaidų orderius Skyriaus vedėjui, siekiant patikrinti kasoje esančius pinigų likučius;

6.4. seka nuteistųjų ir suimtųjų paleidimą į laisvę ir išmoka jiems priklausančius pinigus bei išduoda materialines vertybes;

6.5. užpajamuoja nuteistųjų (suimtųjų) gautas  materialines vertybes, siekiant užtikrinti materialinių vertybių saugumą;

6.6. priima ir pristato į paštą pinigines pašto perlaidas;

6.7. atsako už kasoje esančias pinigines ir kitas materialines vertybes ir tikslų kasos operacijų vykdymą, siekiant išvengti grobstymų;

6.8. tvarko depozitinės sąskaitos apskaitą, siekiant pateikti  teisingus duomenis finansinės atskaitomybės sudarymui;

6.9. rengia sąrašus paštui dėl atsiųstų suimtiesiems ir nuteistiesiems piniginių pašto perlaidų, siekiant užtikrinti suimtųjų nuteistųjų aprūpinimą maisto produktais;

6.10. išsiunčia išlaikytus alimentus, baudas ir pan. pagal vykdomuosius raštus per paštą ir atlieka pervedimus į banką;

6.11 gauna iš banko grynus pinigus, banko išrašus, ir kitus dokumentus, pristato bankui mokėjimo pavedimus;

6.12. išmoka arba perveda į asmeninės sąskaitas Įstaigos darbuotojams ir nuteistiesiems priskaičiuotą darbo užmokestį ir kitus su darbo santykiais susijusiais išmokas;

6.13. sudaro kasų (biudžeto lėšų ir depozitinių lėšų) ir banko sąskaitų (biudžeto lėšų ir depozitinių lėšų) mėnesines suvestines;

6.14. kontroliuoja, kad ilgalaikis turtas būtų pajamuojamas laiku, atvaizduoja pajamavimą buhalterinės apskaitos registruose;

6.15. apskaito Įstaigos medikamentų, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, kuro, degalų ir tepalų, kitų medžiagų bei atsarginių dalių pinigine ir kiekine išraiška pagal jų pavadinimus ir materialiai atsakingus asmenis, siekiant užtikrinti racionalų atsargų panaudojimą įstaigos reikmėms;

6.16 atlieka netikėtus patikrinimus materialinių vertybių sandėlyje, užkertant kelią grobstymui bei piktnaudžiavimo faktams;

6.17. keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, dalyvauja medikamentų, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, kuro degalų ir tepalų, kitų medžiagų bei atsarginių dalių perdavime, siekiant operatyviai ir teisingai perduoti visas atsargas kitam materialiai atsakingam asmeniui;

6.18. sudaro medikamentų, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, kuro degalų ir tepalų, kitų medžiagų bei atsarginių dalių judėjimo ataskaitas bei žurnalus - orderius pagal sąskaitų korespondencijas, užtikrinant jų panaudojimą bei atvaizdavimą finansinėje atskaitomybėje;

6.19. tvarko trumpalaikio turto ir atsargų nurašymo ir perdavimo apskaitos registrus;

6.20.vykdo pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo apskaitą;

 6.21. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrinant planuotų užduočių įgyvendinimą;

6.22. Skyriaus vedėjo pavedimu, atlieka kito Skyriaus darbuotojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu.

 

_________________________________

 

 

 Susipažinau

 

______________________

    (parašas)

 

______________________

(vardas ir pavardė)

 

______________________

    (data)

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 12:36