Danutė Aleknavičienė

 

                                 PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės 

direktoriaus  2019  m. sausio                 d..

įsakymu Nr.

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (2)

 

I. SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Įstaiga) Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyriaus) buhalteris (toliau – darbuotojas) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – B.
  3. Pareigybės paskirtis: tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.
  4. Pareigybės pavaldumas: šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti  ne  žemesnį  kaip  aukštesnįjį  išsilavinimą ir (ar) specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m. socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos krypties;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 

III. SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. apskaito pagal kiekvieną savininką į depozitines korteles gautas sumas pašto perlaidomis, mokestiniais pavedimais, užpajamuotas kasoje ir priskaičiuoto darbo užmokesčio sumas, užtikrinant jų tikslingą panaudojimą;

6.2. išrašo pranešimus suimtiesiems ir nuteistiesiems apie gautas į jų  depozitines sąskaitas pinigines lėšas, siekiant pasirašytinai supažindinti;

6.3. ruošia žiniaraščius į parduotuvę;

6.4. nurašo įsigytų prekių vertę iš depozitinių kortelių, siekiant užtikrinti apsipirkimą maisto produktais bei būtiniausiais reikmenimis;

6.5. kontroliuoja depozitinės sąskaitos pinigines lėšas, sudarant atitinkamus žurnalus – orderius, siekiant užtikrinti tikslingą jų panaudojimą  nuteistųjų ir  suimtųjų reikmėms;

6.6.  rengia sąrašus paštui dėl atsiųstų suimtiesiems ir nuteistiesiems piniginių pašto perlaidų, kurios bus iškaitytos į suimtųjų ir nuteistųjų depozitines korteles;

6.7.  rengia įvairaus pobūdžio pažymas, užtikrinant jų perdavimą įstaigoms ir teisėsaugos institucijoms;

6.8.  perveda suimtųjų ir  nuteistųjų, išvykusius į kitas pataisos įstaigas, suderinus su Įskaitos skyriumi duomenis, turimus depozitinėse sąskaitose pinigus mokestiniais pavedimais, siekiant užtikrinti savalaikį jų panaudojimą asmeniniams poreikiams;

6.9.  atsako į suimtųjų ir nuteistųjų  prašymus, pareiškimus, skundus ir  paklausimus asmeninių pinigų klausimais, atžymi suimtųjų ir nuteistųjų prašymuose jų asmeninių pinigų likučius, siekiant išvengti įvairaus pobūdžio skundų;

6.10. išskaičiuoja lėšas iš nuteistųjų už naudojamų buitinių prietaisų sunaudotą elektros energiją;

6.11. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrinant planuotų užduočių įgyvendinimą;

6.12. Skyriaus vedėjo pavedimu, atlieka kito Skyriaus darbuotojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu.

 

_________________________________

 

 

 Susipažinau

 

______________________

    (parašas)

 

______________________

(vardas ir pavardė)

 

______________________

    (data)

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 12:40