Pareigybė laisva

 

PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

direktoriaus 2020 m. gruodžio   d.

įsakymu Nr.

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

SOCIALINIO DARBUOTOJO

pareigybės aprašymas

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) socialinis darbuotojas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – A2.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;

3.2. būti susipažinusiam su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais įgyvendinamaisiais teisės aktais socialinio darbo organizavimo, socialinių paslaugų ir nuteistųjų socialinės integracijos srityse;

3.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. pagal Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-10-08 įsakymu Nr. A1-939/1R-324 ,,Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas koordinuoja iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – įstaiga) paleidžiamų asmenų socialinės integracijos procesą;

4.2. dalyvauja pirmojo socialinės integracijos etapo procesuose;

4.3. dirba socialinį darbą su iš įstaigos paleidžiamais asmenimis, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant asmenų motyvaciją dalyvauti kompleksinės ir (ar) prevencinės pagalbos teikimo procese, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;

4.4. susipažįsta su asmens, paleidžiamo iš įstaigos, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu;

4.5. apsvarsto iš įstaigos paleidžiamo asmens perkėlimo į pusiaukelės namus, trumpalaikių išvykų suteikimo ir kitų socialinei integracijai palankesnių bausmės atlikimo sąlygų galimybes ir teikia siūlymus savo tiesioginiam vadovui;

4.6. organizuoja socialinės integracijos priemonių – gyvenamosios vietos suradimo, užimtumo (darbo ar mokymosi) užtikrinimo, priklausomybės ligų gydymo ar kitų sveikatos problemų sprendimo, taip pat socialinės paramos gavimo, įsiskolinimų ir finansų tvarkymo, santykių su artimaisiais atkūrimo ir kitų priemonių, kurios nuteistajam bus reikalingos, kai jis bus paleistas iš įstaigos, – įgyvendinimą;

4.7. palaiko ryšį ir konsultuojasi su savivaldybės administracija, į kurios teritoriją iš įstaigos paleidžiamas asmuo planuoja grįžti ir deklaruoti gyvenamąją vietą, kitomis valstybės ir savivaldybės įstaigomis, NVO, kurios paleidžiamam asmeniui gali suteikti reikiamą socialinę paramą ir (ar) kitą pagalbą, prireikus į įstaigą kviečia jų atstovus konsultuotis;

4.8. inicijuoja ir padeda iš įstaigos paleidžiamam asmeniui iki išėjimo užmegzti ryšius su jam reikalingą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančiomis įstaigomis ar organizacijomis, įtraukia jas į iš įstaigos paleidžiamų asmenų socialinės integracijos (toliau – socialinė integracija) procesą (kviečia minėtas institucijas į pataisos įstaigą papasakoti apie teikiamą pagalbą bei paramą, užmegzti kontaktus su asmenimis, paleidžiamais iš įstaigos ir pageidaujančiais gauti reikiamą socialinę pagalbą ir (ar) paramą (paleidžiamų asmenų asmens duomenų neperduoda); gavus iš įstaigos paleidžiamo asmens sutikimą, perduoda jo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą) reikiamą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančioms įstaigoms ar organizacijoms arba šių įstaigų ar organizacijų kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą) perduoda iš įstaigos paleidžiamam asmeniui);

4.9. esant poreikiui, iš įstaigos paleidžiamam asmeniui sutikus ar paprašius, susisiekia su jo artimaisiais, kurių kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) pateikia iš įstaigos paleidžiamas asmuo;

4.10. tvarko iš įstaigos paleidžiamo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

4.11. likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliekančio nuteistojo galimo lygtinio paleidimo iš įstaigos (jei lygtinis paleidimas negalimas, – iki jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaigos), išsiunčia savivaldybės administracijai pranešimą apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Aprašo priede pateiktą formą;

4.12. renka duomenis apie iš įstaigos paleidžiamų (paleistų) asmenų statistiką, situaciją, problemines situacijas ir teikia apibendrintą informaciją skyriaus viršininkui, o pagal paklausimą – Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriui;

4.13. pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir informacijos suteikimą;

4.14. bendradarbiauja su rajonų ir miestų savivaldybėmis dėl pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimo nuteistiesiems bei organizuoja nuteistųjų, neturinčių deklaruotos gyvenamosios vietos, įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

4.15. pagal savo kompetenciją padeda nuteistiesiems rinkti Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybai reikalingus dokumentus dėl nuteistųjų darbingumo lygio nustatymo;

4.16. bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Kaišiadorių poskyriu sprendžiant nuteistųjų pensijų klausimus, padeda nuteistiesiems rinkti reikalingus dokumentus;

4.17. pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja projektinėse veiklose, renginiuose, susijusiuose su socialinio darbo organizavimu, socialinių paslaugų teikimu, plėtojimu ir pan. nuteistųjų socialinės integracijos procese;

4.18. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

4.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko pavedimus, susijusius su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.

______________________

 

Susipažinau:

 

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

______________________

(data)

 
Informacija atnaujinta 2021 m. sausio 15 d. 12:42