Viktorija Meilytė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su psichologijos magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų psichologinio darbo patirtį;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, kitais su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusiais bei darbui reikalingais teisės aktais;

3.4. turėti žinių ir gebėti atlikti psichologinį asmenybės įvertinimą bei praktiškai taikyti individualius ir grupinius psichologijos metodus;

3.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, svarbias mokslines ir profesines žinias, susijusias su darbu;

3.6. mokėti dirbti Microsoft office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. atlieka karantino patalpose esančių nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme psichologinę diagnostiką, išvadas ir rekomendacijas įrašo į individualaus darbo su nuteistaisiais knygeles, taip pat atlieka asmenybės psichologinį įvertinimą, kad būtų galima pateikti rekomendacijas įstaigos administracijai nustatant individualių socialinės reabilitacijos ar priežiūros priemonių taikymo poreikį asmeniui;

4.2. taiko individualią ir grupinę nuteistųjų, nuteistųjų arešto bausme ir individualią suimtųjų psichologinę terapiją ir konsultavimą;

4.3. pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos darbuotojus psichologiniais klausimais bei organizuoja personalo švietimą psichikos sveikatos klausimais;

4.4. atlieka bendrus nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme asmenybės poreikių, rizikos faktorių ir psichologinės situacijos tyrimus;

4.5. atlieka tarpininko funkciją tarpasmeninių konfliktų, iškylančių tarp nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme bei tarp nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme ir pareigūnų metu, kad įstaigoje būtų geras mikroklimatas;

4.6. organizuoja ir vykdo nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme švietimą fizinės bei psichinės sveikatos klausimais;

4.7. pagal galimybes dalyvauja Lietuvos Respublikos ministerijų ir Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose;

4.8. vykdo Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programą;

4.9. teikia duomenis RS vyriausiajam psichologui rengiant darbo su nuteistaisiais, suimtaisiais ir nuteistaisiais arešto bausme ataskaitą iki sekančio ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.;

4.10. rengia savo darbo planą su nuteistaisiais, suimtaisiais ir nuteistaisiais arešto bausme ir pateikia RS vyriausiajam psichologui tvirtinti;

4.11. teikia RS vyriausiajam psichologui pasiūlymus apie intervencinių grupių ir užsiėmimų vykdymą nuteistiesiems, organizuoja bendrą psichologinį pagalbos teikimą, užsiima paskirtų užduočių vykdymu bei planų rengimu;

4.12 nesant RS vyriausiajam psichologui (atostogos, komandiruotė, liga) atlieka RS vyriausiojo psichologo pareigybių aprašyme numatytas funkcijas;

4.13. vykdo RS viršininko pavedimus, kitus teisės aktais ir įstaigos direktoriaus įsakymais paskirtus pavedimus, pagal savo kompetenciją.

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 3 d. 10:36