Vilmantė Uselytė

 

                         

                    

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su psichologijos magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį bausmių vykdymo sistemoje ir ne mažesnę kaip 3 metų psichologinio darbo patirtį;

3.3. būti susipažinusiam su psichologo profesinės etikos reikalavimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusiais teisės aktais;

3.4. mokėti rinkti, analizuoti, tikrinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, savarankiškai planuoti, organizuoti RS psichologų ir savo veiklą;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis ir dirbti kompiuterinėmis duomenų bazėmis.

 

iII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja RS vyresniojo psichologo ir RS psichologo darbą, užtikrindamas savalaikį priskirtų užduočių ir funkcijų tinkamą įvykdymą;

4.2. teikia RS viršininkui priemones į RS darbo planus ir jų vykdymo ataskaitas, organizuoja ir koordinuoja šiuose planuose numatytų priemonių vykdymą;

4.3. organizuoja ir koordinuoja ataskaitų, pažymų rengimą Kalėjimų departamento direktoriaus prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – LAVL) direktoriaus nustatyta tvarka ar pagal atskirus pavedimus, užtikrindamas savalaikį jų pateikimą;

4.4. teikia pasiūlymus RS viršininkui rengiant RS vyriausiojo psichologo, vyresniojo psichologo ir psichologo pareigybių aprašymų projektus, RS nuostatus;

4.5. dalyvauja LAVL veikiančių komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms priskirti uždaviniai;

4.6. atlieka nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme asmenybės psichologinį įvertinimą, siekdamas nustatyti individualių socialinės reabilitacijos ar priežiūros priemonių taikymo poreikį asmeniui;

4.7. taiko individualią ir grupinę nuteistųjų ir nuteistųjų arešto bausme bei individualią suimtųjų psichologinę terapiją ir konsultavimą, siekdamas skatinti suimtuosius ir nuteistuosius ir nuteistuosius arešto bausme keisti savo elgesį, kad savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis;

4.8. analizuoja psichologines problemas, iškylančias LAVL pareigūnams ir kitiems darbuotojams, vykdantiems tiesiogines pareigas bei teikia siūlymus šioms problemoms spręsti;

4.9. atlieka karantino patalpose esančių nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme psichologinę diagnostiką, išvadas ir rekomendacijas įrašo į individualaus darbo su nuteistaisiais knygeles, teikia rekomendacijas įstaigos administracijai skirstant nuteistuosius į grupes, būrius, kameras, tarpininkauja perkeliant į kitas pataisos įstaigas;

4.10. skatina suimtuosius, nuteistuosius ir nuteistuosius arešto bausme dalyvauti socialinės reabilitacijos programose, siekdamas padėti nuteistiesiems tapti įstatymus, žmoniškąsias vertybes ir visuomenės saugumą gerbiančiais žmonėmis;

4.11. teikia psichologinę pagalbą suimtiesiems, nuteistiesiems ir nuteistiesiems arešto bausme atsižvelgiant į jų asmenybę, rizikos faktorių ir poreikių vertinimą, siekdamas užtikrinti sėkmingą nuteistojo asmenybės pozityvų keitimąsi;

4.12. vykdo Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programą;

4.13. bendradarbiauja su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, siekdamas sprendžiant suimtųjų ir nuteistųjų problemas visapusiškai įvertinti situaciją ir priimti tinkamiausią sprendimą;

4.14. analizuoja bei nagrinėja suimtųjų, nuteistųjų ar nuteistųjų arešto bausme pateiktus prašymus bei skundus, susijusius su psichologo darbo kompetencija, rengia atsakymų projektus ir teikia RS viršininkui;

4.15. vykdo kitus su RS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio RS viršininko, direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti RS pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 3 d. 10:35