Alvyra Zdanavičienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2.    būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais suimtųjų ir nuteistųjų susirašinėjimą;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO darbuotojo FUNKCIJOS

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

8.1.    atlieka suimtųjų ir nuteistųjų korespondencijos apskaitą, siekiant užtikrinti savalaikį korespondencijos išsiuntimą ir įteikimą;

8.2.    gaunamą korespondenciją įteikia adresatui teisės aktų nustatyta tvarka;

8.3.    užtikrinant Pašto įstatymo reikalavimus, kontroliuoja, kad suimtųjų ir nuteistųjų išsiunčiama korespondencija būtų teisingai surašyta, radus neteisingai užpildytus išsiuntimui laiškus, grąžina juos atgal siuntėjams;

8.4.    gaunant ar išsiunčiant suimtųjų ir nuteistųjų korespondenciją, laiškus antspauduoja spaudu, kuriame aiškiai matomas Įstaigos pavadinimas;

8.5.                kiekvieną darbo dieną surenka iš esančių Įstaigoje suimtųjų ir nuteistųjų siunčiamus laiškus bei teisės aktų nustatyta tvarka patikrina juos šių asmenų akivaizdoje, užtikrinant suimtųjų ir nuteistųjų teisę susirašinėti;

8.6.    banderoles su spauda, siuntinius perduoda atsakingiems už jų įteikimą Saugumo valdymo skyriaus darbuotojams;

8.7.    siekiant, kad suimtiesiems ir nuteistiesiems nepatektų uždrausti daiktai, gautą voką, prieš įteikiant adresatui, jo akivaizdoje atplėšia ir patikrina ar jame nėra daiktų, ir reikmenų, kuriuos draudžiama turėti laisvės atėmimo bausmę (suėmimą) atliekantiems nuteistiesiems ir suimtiesiems;

8.8.    pinigus, rastus laiškuose teisės aktų nustatyta tvarka perduoda vyriausiajam specialistui, atliekančiam Įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas;

8.9.    laiškuose rastus suimtiesiems ir nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnams;

8.10.  esant ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutarčiai, tikrintina suimtųjų ir nuteistųjų išsiunčiamus ir gaunamus laiškus;

8.11.  atskirų asmenų korespondenciją, dominančią Kriminalinės žvalgybos skyrių, perduoda jos pareigūnams, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir poįstatyminiams teisės aktams;

8.12.  nuteistojo, suimtojo pabėgimo ar savižudybės (mirties) atvejais, visą turimą korespondenciją, gautą jo vardu, perduoda Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnams, užtikrinant Kriminalinės žvalgybos skyriaus tikslų įgyvendinimą;

8.13.  korespondenciją, gautą nuteistojo, suimtojo vardu, kuris konvojuotas į kitą įstaigą, persiunčia į jų išvykimo vietą, užtikrinant suimtųjų ir nuteistųjų teisę susirašinėti;

8.14. reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad ant išsiunčiamų laiškų būtų teisingai užrašyti

8.15. atgaliniai adresai, grąžina neteisingai užpildytus (siuntėjui nenurodžius vardo ir pavardės ar nustačius, kad laišką bandoma išsiųsti kito asmens vardu) išsiuntimui laiškus atgal;

8.16. tvarko ir priduoda į Įstaigos archyvą skyriaus neįslaptintas bylas, priskirtas pagal dokumentacijos planą;

8.17.  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos vadovybės, Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo patarėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. sausio 7 d. 15:19