Pareigybė laisva

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje, rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

5.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja materialinių vertybių įsigijimą Ligoninėje;

6.2. vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus, užtikrindamas Įstaigai skirtų lėšų racionalų panaudojimą;

6.3. vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose;

6.4. užtikrina paraiškų prekių, paslaugų ir darbų pirkimams kaupimą bei sisteminimą;

6.5. atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus, kai tokiems pirkimams vykdyti nėra sudaroma viešųjų pirkimų komisija;

6.6. rengia viešųjų pirkimų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

6.7. atlieka pirkimo verčių skaičiavimus;

6.8. kas mėnesį rengia pirkimų suvestines ir teikia jas viešinti įstaigos tinklapyje;

6.9.  tvarko Skyriaus dokumentaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu;

6.10. rengia pirkimo sutarčių projektus, juos derina su tiekėjais ar rangovas ir teikia juos pasirašyti įstaigos vadovui;

6.11. teikia praktinę ir metodinę pagalbą įstaigos vadovybei rengiant metinius viešųjų pirkimų planus;

6.12. pagal kompetenciją dalyvauja vertinimo komisijų ar grupių darbe;

6.13 rengia ir siunčia tiekėjams pranešimų projektus dėl kvalifikacijos patikslinimo, pasiūlymų eilės sudarymo, pasiūlymų atmetimo, raštų projektus Viešųjų pirkimų tarnybai dėl sutikimo atmesti visus pasiūlymus, dėl pirkimo dokumentų pateikimo įvertinti;

6.14. pagal savo kompetenciją konsultuoja Įstaigos struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų srityje;

6.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos vadovybės bei Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

                

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 15 d. 12:12