Neringa Labutytė

 

               SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

6.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką ir viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir bausmių vykdymo teisę taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

6.3. gebėti rengti teisės aktų projektus ir juos vertinti;

6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti ir apibendrinti teisinę informaciją;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

                                  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina, ar Įstaigos vadovybei pateikiami pasirašyti instrukcijų, įsakymų personalo projektų ir kitų teisinių dokumentų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams. Esant prieštaravimams, teikia savo pasiūlymus. Kokybiškai parengtus šių dokumentų projektus vizuoja;

7.2. rengia teisinio pobūdžio dokumentų, susijusių su Įstaigos veikla, projektus, dalyvauja šių dokumentų projektų svarstyme;

7.3. atlieka norminių dokumentų, susijusių su Įstaigos veikla, projektų ekspertizę, užtikrinant galiojančių teisės aktų normų įgyvendinimą, atitikimą joms; 

7.4. siekdamas disponuoti naujausia informacija apie teisės aktų pakeitimus, nuolat vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų, teisėkūros, teismų praktikos stebėseną;

7.5. dalyvauja Įstaigos direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių, Ūkinės, finansinės ir administracinės tarybos veikloje;

7.6. surašo pažymas, pranešimus ar informuoja žodžiu Įstaigos direktorių apie įstatymų pažeidimus įstaigoje;

7.7. informuoja Įstaigos vadovybę bei darbuotojus apie naujai priimtus įstatymus ir poįstatyminius aktus, padarytus juose pakeitimus bei papildymus, siekiant užtikrinti efektyvų ir tinkamą jų taikymą;

7.8. pagal savo kompetenciją teikia teisines konsultacijas bei išvadas (žodžiu ir raštu) Įstaigos vadovybei ir personalui;

7.9. teikia pasiūlymus Įstaigos  vadovybei teisinio darbo organizavimo klausimais, siekiant užtikrinti tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

7.10. Įstaigos direktoriui sutikus, pasitelkia padalinių darbuotojus teisinio pobūdžio dokumentų projektams rengti, užtikrinant jų teisėtumą bei atitikimą  dokumentų rengimą reglamentuojantiems teisės aktams;

7.11. savarankiškai arba su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais rengia pasiūlymus dėl galiojančių įstaigoje teisės aktų pakeitimų, papildymų ar pripažinimo netekusiais galios, imasi priemonių, kad būtų pakeisti arba panaikinti Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams prieštaraujantys Įstaigos dokumentai;

7.12. grąžina pataisyti, pateiktus vizavimui, nekokybiškai parengtų įsakymų, sutarčių, instrukcijų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektus, nurodant jų trūkumus bei informuojant apie tai Įstaigos direktorių, užtikrindamas rengiamų norminių aktų teisėtumą;

7.13.dalyvauja teisinio pobūdžio dokumentų, susijusių su Įstaigos veikla, projektų rengime, siekiant užtikrinti jų teisėtumą;

7.14. dalyvauja svarstymuose dėl Įstaigos darbuotojų darbo drausmės pažeidimų, siekdamas objektyvaus aplinkybių įvertinimo;

7.15. dalyvauja rengiant bei sudarant ūkines, darbo ir kitų rūšių sutartis bei jas vizuoja, užtikrindamas jų kokybišką parengimą;

7.16. prireikus, priima nuteistuosius teisiniais klausimais;

7.17. konsultuoja Įstaigos darbuotojus rengiant nuteistųjų įgaliojimus;

7.18. dalyvauja rengiant ir vizuoja Įstaigos su kitomis įstaigomis, organizacijomis, fiziniais bei juridiniais asmenimis sudaromas sutartis, siekiant užtikrinti jų teisėtumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams;

7.19. pagal pavedimą nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir rengia atsakymų į juos projektus;

7.20. tvarko su skyriaus juriskonsultų pareigybės aprašyme numatytų funkcijų įgyvendinimu susijusias nomenklatūrines bylas, siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą;

7.21. teikia pasiūlymus rengiant Įstaigos metinį veiklos plano projektą, Skyriaus veiklos planus;

7.22. pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus darbo su personalu tobulinimo klausimais;

7.23. teikia Įstaigos civilinius ieškinius teismui fizinių ar juridinių asmenų atžvilgiu, rengia atsiliepimus dėl Įstaigai pareikštų ieškinių, siekdamas ginti teisėtus Įstaigos interesus;

7.24. nesant kito Skyriaus teisininko (jo atostogų, komandiruočių metu, ligos atveju ar kt.), laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

7.25. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Įstaigos vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti įstaigos uždavinius ir funkcijas.

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 3 d. 10:37