Patarėjas

 

 

PATVIRTINTA

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

 

direktoriaus 2020-12-

įsakymu Nr. V-

 

 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

     

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. veiklos planavimas.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. dokumentų valdymas;

4.2. informacinių technologijų valdymas;

4.3. teisė.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. įstaigos veiklos planavimo organizavimas.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. įstaigos dokumentų valdymo organizavimas;

6.2. informacinių ir komunikacinių sistemų administravimo kontrolė;

6.3. teisės aktų projektų rengimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

7. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

8. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

11. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.

15. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

16. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

17. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

19. Koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.

20. Organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą.

21. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.

22. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.

23. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

24. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

25. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

26. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

27. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

28. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

29. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

 

 

 

 

 

 

 

30. Organizuoja ir kontroliuoja Įstaigos veiklą charakterizuojančių duomenų, atitinkamų periodų statistinių ataskaitų bei kitų informacinių dokumentų rengimą.

31. Organizuoja Įstaigos interneto svetainės administravimą, jos tvarkymą, užtikrindamas pateikiamos informacijos informacijos atnaujinimą, organizuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos diegimą bei priežiūrą.

32. Skyriaus vedėjo atostogų, ligos, komandiruotės ir kitais nebuvimo atvejais laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

33. Pagal kompetenciją organizuoja teisės aktų projektų rengimą dokumentų valdymo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ar pats juos rengia, užtikrindamas Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

34. Kontroliuoja Įstaigos darbuotojų, kuriems vadovybės rašytiniu pavedimu pavesta atsakyti į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus (pareiškimus), skundus, atsakymų pateikimą laiku tam, kad būtų tinkamai užtikrinta šią veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų terminų kontrolė.

35. Dalyvauja Įstaigoje veikiančių komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms priskirti uždaviniai.

36. Padeda Skyriaus vedėjui organizuoti institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų paklausimų, kitokio pobūdžio raštų, atsakymų į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus nagrinėjimą ir juos rengia, užtikrindamas teisės aktų nuostatų įgyvendinimą.

 

 

 

 

 

 

 

37. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

38. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

38.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 

38.2. darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;

38.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

39. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

39.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

39.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

40. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

40.1. komunikacija – 4;

40.2. analizė ir pagrindimas – 4;

40.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

40.4. organizuotumas – 4;

40.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

 

41. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

41.1. informacijos valdymas – 4.

 

42. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

42.1. dokumentų valdymas – 4;

42.2. veiklos planavimas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. sausio 15 d. 12:35