Kornelija Kokankaitė

 

   

                        SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) arba jam lygiavertį išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

6.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.5. atitikti pareigūnams nustatytus reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos statute;

6.6. Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado III -ąją skiltį.

 

 

                                        ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1         vykdo suimtųjų ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją bei atlieka funkcijas, nustatytas RS nuostatuose, parengia darbo ketvirčio analizę ir darbo planą bei pateikia tvirtinti RS viršininkui arba jį pavaduojančiam pareigūnui;

7.2         organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą laisvalaikio metu, įvairius kultūrinius, sportinius ir kitus renginius, dalyvauja būrio suimtųjų ir nuteistųjų masinių renginių metu;

7.3         kontroliuoja nuteistųjų mokymosi rezultatus, bendradarbiaudamas su mokymo ir švietimo įstaigomis;

7.4         įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pildo ir tvarko RS dokumentaciją;

7.5         analizuoja suimtųjų ir nuteistųjų drausmės pažeidimus bei teikia pasiūlymus RS viršininkui dėl socialinės reabilitacijos būryje (gydomajame skyriuje) tobulinimo;

7.6         rengia nutarimus dėl nuobaudų ir paskatinimų skyrimo suimtiesiems ir nuteistiesiems bei duomenis suveda į „PRISONIS“ informacinę sistemą;

7.7         organizuoja nuteistųjų susitikimus su valstybinių ir visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių atstovais;

7.8         rašo suimtųjų ir nuteistųjų tikslines charakteristikas, atstovauja savo būrio (gydomojo skyriaus) nuteistuosius teismuose;

7.9         rengia nuteistųjų socialinio tyrimo išvadas dėl lygtinio paleidimo, taikant Pakartotinio nusikalstamumo rizikos įvertinimo OASys metodiką;

7.10     rengia Individualius nuteistųjų pataisos planus bei vykdo minėtuose planuose numatytų priemonių įgyvendinimą;

7.11     nutarimus dėl paskatinimo priemonių ar nuobaudų skyrimo nuteistiesiems ir suimtiesiems pasirašytinai perduoda RS viršininkui ar jį pavaduojančiam pareigūnui;

7.12     prižiūri būryje (gydomajame skyriuje) naudojamo materialaus turto tinkamą naudojimą ir apie pastebėtus trūkumus informuoja atitinkamas Įstaigos tarnybas;

7.13     užtikrina naujausios informacijos skelbimą korpusų informaciniuose stenduose;

7.14     teisės aktų nustatyta tvarka pildo ir tvarko tarnybinę dokumentaciją, individualaus darbo su suimtuoju ar nuteistuoju knygeles;

7.15     vykdant nuteistųjų socialinės reabilitacijos programas, motyvuoja mokytis bendrojo lavinimo mokyklose, savanoriškai mokėti civilinį ieškinį;

7.16     gautus rašytinius suimtųjų ir nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus) registruoja specialiame žurnale;

7.17     pagal kompetenciją ruošia dokumentus dėl nuteistųjų trumpalaikių išvykimų už laisvės atėmimo vietų ribų, atostogų suteikimo, leidžiant parvykti į namus;

7.18     paskiria darbą ir atlieka nuobaudų „pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymo be eilės“ vykdymo bei ūkio darbuose dirbančių nuteistųjų darbo kontrolę;

7.19     dirba individualų socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais, priimdamas juos asmeniniais klausimais, analizuoja jų skundus bei prašymus, savo kompetencijos ribose sprendžia iškilusias problemas bei rengia atsakymų projektus;

7.20     įstatymų nustatyta tvarka ir terminais renka medžiagą ir ruošia dokumentus bei pristato suimtuosius ir nuteistuosius Drausmės komisijai dėl jų padarytų drausmės pažeidimų, papildomų pasimatymų ar skambučių suteikimo ir kitais klausimais, apie nuteistiesiems skirtas nuobaudas daro įrašus Tarnybinių pranešimų apie padarytus drausmės pažeidimus žurnale;

7.21     rengia dokumentus dėl piniginių išmokų ir pašalpų skyrimo nuteistiesiems ir suimtiesiems;

7.22     stebi kriminogeninę padėtį tarp suimtųjų ir nuteistųjų, apie jos pasikeitimą nedelsiant informuoja atsakingus darbuotojus;

7.23     dalyvauja Įstaigos direktoriaus įsakymais paskirtų komisijų darbe;

7.24     atlieka kitų specialistų (jų atostogų, komandiruotės ar ligos metu) funkcijas, esant būtinumui, budi Įstaigoje;

7.25     atlieka suimtųjų ir nuteisatųjų konvojavimo ar palydos funkcijas;

7.26     siekiant įgyvendinti strateginius Įstaigos tikslus, vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Įstaigos vadovybės, RS viršininko pavedimus bei nurodymus.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:39