Vidmantas Pšemeneckas

 

PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2017 m. liepos             d.

įsakymu Nr.

 

 

AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

GYDYTOJO CHIRURGO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) gydytojas chirurgas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis: pagal kompetenciją teikti kvalifikuotą ir specializuotą medicininę pagalbą Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau - Ligoninė) pacientams.

4. Pareigybės pavaldumas: gydytojas chirurgas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą) ir galiojančią licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją;

5.2. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal savo kompetenciją atlieka gydomąjį ir prevencinį darbą Ligoninėje;

6.2. konsultuoja Ligoninės pacientus;

6.3. taiko praktikoje nustatytas diagnostikos, gydomuosius standartus ir medicinines technologijas diagnozei nustatyti;

6.4. pildo gydymo stacionare istorijas, reguliariai žymi duomenis formose 003-1/ap, Nr. 025/a-1/ap, 009-1/ap apie pacientų sveikatos būklę ir jų gydymą;

6.5. konsultuoja atvykusius pacientus į Skyrių;

6.6. informuoja Skyriaus vedėją apie visas diagnostikos ir gydymo problemas, apie visus pacientų sveikatos būklės pasikeitimo atvejus;

6.7. tikrina kaip slaugos darbuotojai vykdo paskyrimus;

6.8. informuoja skyrių medicinos personalą apie kuruojamus sunkius pacientus, reikalaujančius ypatingo gydytojo dėmesio, tiksliai nurodant, koks turi būti stebėjimas ir kokios gydymo priemonės taikomos;

6.9. dalyvauja Ligoninės konferencijose;

6.10. budi Ligoninėje pagal nustatytą grafiką;

6.12. Skyriaus vedėjo nurodymu, esant būtinumui, atlieka medicinines manipuliacijas, atitinkančias medicinos gydytojo kompetenciją, kitų skyrių pacientams;

6.13. teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.14. informuoja pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą, atsižvelgiant į paciento būklę, vadovaudamasis medicinos etikos reikalavimais;

6.15. informuoja Skyriaus vedėją apie darbo drausmės pažeidimo atvejus Skyriuje arba gydytojų nurodymų nevykdymą;

6.16. neaiškiais atvejais suderina su Skyriaus vedėju paciento konsultavimą kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

6.17. dalyvauja kuruojamų pacientų konsultacijose ir konsiliumuose skyriuose;

6.18. esant būtinumui, kviečia Skyriaus vedėją neatidėliotinos pagalbos suteikimui;

6.19. įtarus pacientui infekcinį susirgimą, skubiai informuoja atitinkamo Skyriaus vedėją dėl paciento perkėlimo izoliavimo bei užpildo ir išsiunčia pranešimą visuomenės sveikatos centrui;

6.20. sutvarko išvykusių pacientų formą 025/a-1/ap;

6.21. kitiems specialistams diagnozavus jo kompetencijai nepriskirtas ligas, tiria ir gydo pagal jų nurodytą planą bei metodus, prireikus perduoda pacientą tirti bei gydyti kitiems specialistams;

6.22. domisi naujausiais medicinos mokslo pasiekimais, numato ir siūlo diegti įstaigoje efektyvias ir nustatyta tvarka patvirtintas gydymo ir slaugos metodikas;

6.23. atstovauja Ligoninę teismo posėdžiuose atleidžiant pacientą nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos;

6.24. pristato į specialią gydytojų komisiją dokumentus dėl pacientų, sergančių nepagydomomis ligomis;

6.25. nesant Skyriaus vedėjo ir esant medicininėms kontraindikacijoms, sprendžia klausimą dėl paciento konvojavimo;

6.26. laiku ir kokybiškai parengia ir pateikia medicininius dokumentus sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

6.27. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl pacientų diagnostikos ir profilaktikos bei darbo sąlygų gerinimo;

6.28. diagnozuoja, gydo pagal savo kompetenciją ligas nurodytas chirurgo medicinos normoje;

6.29. paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus žymi medicininiuose dokumentuose;

6.30. įtarus pacientui infekcinį susirgimą, skubiai informuoja atitinkamo skyriaus vedėją dėl paciento perkėlimo izoliavimo bei užpildo ir išsiunčia pranešimą visuomenės sveikatos centrui;

6.31. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siunčia pacientą konsultuotis pas atitinkamos srities gydytoją;

6.32. saugo konfidencialią informaciją apie pacientą;

6.33. laikosi medicinos etikos ir deontologijos;

6.34. vykdo Skyriaus vedėjo ir administracijos žodinius ir kitus nurodymus, susijusius su pagrindine veikla.

 

______________________________

 

Susipažinau

_________________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

_________________

(data)

 
Informacija atnaujinta 2020 m. sausio 20 d. 10:03