Marija Redkova

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

     5.1.turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją;

     5.2. žinoti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus;

                 5.3. mokėti savarankiškai organizuoti savo darbą, teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovaujasi MN 21:2000, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Ligoninės nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu.

6.2. bendradarbiauja su Skyriaus bendrosios praktikos slaugytoju (toliau-Slaugytoja) bei kitais sveikatos priežiūros darbuotojais;

6.3. paruošia ir prižiūri slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti;

6.4.  žino ir vadovaujasi HN 47-1:2012 reikalavimais;

6.5. vykdo Skyriaus vyresniojo slaugos administratoriaus ir slaugytojo nurodymus;

6.6. padeda Slaugytojui rinkti svarbiausius duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei slaugai;

6.7. savarankiškai arba vadovaujant Slaugytojui slaugo pacientus;

6.8. užtikrina paciento higienines reikmes;

6.9. padeda Slaugytojui paruošti pacientą gydymo ir diagnostikos procedūroms;

6.10. padeda pacientui valgant, prireikus pamaitina, sugirdo skysčius;

6.11. stebi pacientą, jo elgesį, apie tai informuoja Slaugytoją;

6.12. žino mirštančiųjų pacientų slaugos ypatybes;

6.13. išmano ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoja;

6.14. tvarko pacientų sekretus ir išskyras;

6.15. padeda pacientui apsirengti bei nusirengti;

6.16. esant būtinumui teikia pagalbą pacientui judant;

6.17. lydi pacientą į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas gydytojų specialistų konsultacijoms;

6.18. dalyvauja Skyriaus slaugos personalo dalykiniuose pasitarimuose;

6.19. tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.20. dirba pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą darbo grafiką;

6.21. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus, vyriausiojo slaugos administratoriaus ir Skyriaus vyresniojo slaugos administratoriaus jam pavestas funkcijas.

 

 

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 19 d. 13:32