Vita Vaičiulienė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje;

5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus darbinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

5.4. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. užtikrina skyriuje esantiems nuteistiesiems kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, būtinosios pagalbos teikimą;

6.2. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja slaugos personalo darbą;

6.3. aprūpina Skyriuje dirbančius medicinos darbuotojus reikiamais medicinos prietaisais, priemonėmis, vaistiniais preparatais;

6.4. teikia pranešimus ir informaciją apie Skyriuje iškilusias problemas;

6.5. organizuoja Skyriaus slaugos personalo pasitarimus darbo klausimais;

6.6. numato ir nurodo, kaip spręsti Skyriaus svarbiausius uždavinius;

6.7. kontroliuoja medicininės dokumentacijos pildymo kokybę ir saugojimą;

6.8. sudaro Skyriaus slaugos personalo darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrindamas jų teisingumą;

6.9. užtikrina statistinių duomenų savalaikį ir tikslų perdavimą statistikams;

6.10. kontroliuoja priešepidemiologinę ir higieninę būklę Skyriuje;

6.11. periodiškai kontroliuoja Skyriuje atliekamų dezinfekcijos ir sterilizacijos procedūrų atitikimą higienos normoms, jų kokybę;  

6.12. užtikrina teisingą medikamentų, narkotinių medžiagų, tvarsliavos, instrumentų, bei slaugos priemonių išrašymą, saugojimą ir apskaitą;

6.13. yra materialiai atsakingas už Skyriaus inventorių, kontroliuoja jo techninę būklę, veda apskaitą, inicijuoja susidėvėjusio inventoriaus nurašymą;

6.14 rengia ir koreguoja pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;

6.15. rengia slaugos metodines rekomendacijas, slaugos standartus, užtikrina šių metodikų vykdymą bei kontrolę;

6.16. nustato Skyriaus slaugos personalo poreikį tobulintis ir kelti kvalifikaciją, sudaro kvalifikacijos kėlimo ilgalaikius ir trumpalaikius planus;

6.17. moko slaugos personalą, perteikia patyrimą ir įgūdžius naujiems darbuotojams;

6.18. išmano profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

6.19. supažindina slaugos personalą su Skyriaus organizacinių tvarkų aprašais, reglamentuojančiais slaugos paslaugų teikimą, kontroliuoja šių aprašų reikalavimų vykdymą;

6.20. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų profilaktinių sveikatos patikrinimų tęstinumą, saugo jų asmens medicinines knygeles;

6.21. planuoja poreikį ir įstaigoje nustatyta tvarka užsako pagaminti Skyriui reikiamas medicininės dokumentacijos formas, žurnalus, registrus;

6.22. bendradarbiauja su kitomis įstaigos tarnybomis ir kitais sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais;

6.23. padeda bendrosios praktikos slaugytojui atlikti sudėtingesnes procedūras;

6.24. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl darbo organizavimo tobulinimo;

6.24. pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.25. užtikrina savalaikį duomenų apie pacientų judėjimą teikimą;

6.26. pildo nuteistųjų, pasibaigus bausmės atlikimo laikui, habitoskopinius IPK-A kortelės duomenis, esančius KADIS Sveikatos posistemyje;

6.27. tarpininkauja skatinant ar baudžiant Skyriaus slaugos ar pagalbinį personalą;

6.28. organizuoja ir užtikrina pavaldžių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų bei priemonių įgyvendinimą, teikiant medicinines paslaugas;

6.29. informuoja įstaigos vadovybę apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, traumas darbe;

6.30. tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.31. dirba pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą darbo grafiką;

6.32. gerbia pacientų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, užtikrina medicininės informacijos konfidencialumą;

6.33. pavaduoja Psichiatrijos skyriaus vyresnįjį slaugos administratorių (atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kt.);

6.34. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir vyriausiojo slaugos administratoriaus jam pavestas funkcijas.

 

_________________________________

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 19 d. 13:41