Normantas Kachnevičius

 

                                

PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2017 m. lapkričio   d. įsakymu Nr.

 

 

 

APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (6)

 

 

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Apsaugos ir priežiūros skyriaus specialistas, atliekantis pamainos vyresniojo funkcijas yra statutinis valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės grandis – pataisos pareigūnas.
  3. Pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 5-9.

 

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

 

  1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Įstaiga) Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau – APS) specialisto, atliekančio pamainos vyresniojo funkcijas pareigybėreikalinga užtikrinti įstaigoje laikomų asmenų izoliavimą, priežiūrą ir APS budinčiosios pamainos specialistų, jaunesniųjų specialistų tarnybinių pareigų vykdymo kontrolei užtikrinti.

 

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

  1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – terminuoto laisvės atėmimo, laisvės atėmimo iki gyvos galvos, arešto ir suėmimo vykdymas.

 

IV. SKYRIUS

               SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.       turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) arba jam lygiavertį išsilavinimą;

6.2.       žinoti šaunamojo ginklo sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

6.3.       mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.4.       būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

6.5.       atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

6.6.       sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado II -ąją skiltį.

 

V. SKYRIUS

               ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

7.1.       keičiantis pamainoms, informuoja pamainą priimantį APS specialistą, atliekantį pamainos vyresniojo funkcijas (pareigybės aprašymas (6)) apie padėtį priežiūros postuose bei kontroliuoja prižiūrėtojų pasikeitimą postuose;

7.2.       tikrina priežiūros postus, apie patikrinimo rezultatus informuoja APS vyriausiąjį specialistą, atliekantį įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)), daro įrašus priežiūros paros žiniaraščiuose bei nedelsdamas imasi priemonių pastebėtiems trūkumams šalinti;

7.3.       pažįsta linkusius pabėgti ar užpulti nuteistuosius, suimtuosius ir kitus nustatyto režimo pažeidėjus, žino jų miego ir darbo vietas, pavardes, tinkamai organizuoja jų priežiūrą;

7.4.       žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti ir tikrina jas apėjimų metu, tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvarus, užtvarus tarp gyvenamosios ir uždarosios zonų, dalyvauja tikrinant įstaigos požemines komunikacijas, ryšio priemonių būklę, apšvietimą ir apie pastebėtus trūkumus praneša APS vyriausiajam specialistui, atliekančiam įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2));

7.5.       dienotvarkėje nustatytomis valandomis dalyvauja nuteistųjų skaičiuotėse ir patikrinimuose bei kituose įstaigoje vykstančiuose renginiuose;

7.6.       sulaiko asmenis, pažeidusius nustatyto režimo reikalavimus, padariusius arba besikėsinančius padaryti nusikaltimus, bandančius nusižudyti arba susižaloti;

7.7.       atlieka įstaigos teritorijų, patalpų ir nuteistųjų apžiūras ir kratas bei surašo kratų ir apžiūrų atlikimo dokumentus;

7.8.       praneša APS vyriausiajam specialistui, atliekančiam įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)) apie pažeidimus, kuriuos padaro nuteistieji ir suimtieji bei surašo tarnybinį pranešimą;

7.9.       esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones, laikantis įstatymo nustatytos tvarkos;

7.10.   kontroliuoja nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos arba be palydos, elgesį;

7.11.   kas 1 valandą asmeniškai praneša APS vyriausiajam specialistui, atliekančiam įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)) apie APS specialistų, atliekančių korpuso skyriaus vyresniojo funkcijas (pareigybės aprašymas (7)) ir jaunesniųjų specialistų tarnybos eigos postuose rezultatus, o gavus aliarmo signalą ar susiklosčius ypatingoms aplinkybėms – nedelsdamas organizuoja patikrinimus pagal aliarmo, priešgaisrinės ar kitų signalizacijų suveikimo signalus;

7.12.   sužinojęs apie įstaigos kriminogeninės būklės pokyčius: nuteistųjų, suimtųjų chuliganiškus arba grupinio nepaklusnumo veiksmus, nuteistųjų veiksmus, šiurkščiai pažeidžiančius nustatytą vidaus tvarką ir kitus nuteistųjų ir suimtųjų padarytus pažeidimus, imasi priemonių jiems užkardyti bei apie tai nedelsdamas informuoja APS vyriausiąjį specialistą atliekantį įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2));

7.13.   savo kompetencijos ribose sprendžia socialinius nuteistųjų ir suimtųjų klausimus, suteikdamas informaciją dėl iškilusių socialinių problemų sprendimo;

7.14.   atlieka greito tyrimo testus nuteistų asmenų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymui;

7.15.   lydi ir kontroliuoja įstaigos teritorijoje transporto priemones, produkcijos bei krovinių krovimo darbus, stebi nuteistuosius, neleidžia jiems bendrauti su transporto priemonių vairuotojais;

7.16.   vadovauja APS specialistams, atliekantiems korpuso skyriaus vyresniojo funkcijas (pareigybės aprašymas (7)) ir jaunesniesiems specialistas, darant (asmeniškai atliekant) išvedamų į valgyklą (grįžtančių iš valgyklos) nuteistųjų kratą bei darant kitas nuteistųjų ir įstaigos objektų kratas bei apžiūras;

7.17.   organizuoja APS budinčiosios pamainos dokumentacijos tvarkymą ir įforminimą;

7.18.   konvojuoja konvojuojamuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, užtikrina konvojuojamųjų apsaugą, lydi nuteistuosius ir suimtuosius trumpalaikių išvykų metu;

7.19.   tiksliai žino visų APS budinčiosios pamainos specialistų ir jaunesniųjų specialistų tarnybines užduotis ir pareigas, šių užduočių ir pareigų atlikimo tvarką;

7.20.   įstaigoje susidarius ypatingai situacijai, APS vyriausiojo specialisto, atliekančio įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)) nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

7.21.   negalintis laiku atvykti arba visai negalintis atvykti į darbą (liga ir kiti atvejai), apie tai prieš darbo pradžios laiką, nedelsdamas turi informuoti APS vyriausiąjį specialistą atliekantį įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)) ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti kiti asmenys;

  1. vykdo kitus su APS funkcijomis susijusius įstaigos vadovybės, APS viršininko, APS vyriausiojo specialisto (pareigybės aprašymas (1)), APS vyriausiojo specialisto, atliekančio įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)), APS specialisto (pareigybės aprašymas (1)), APS specialisto (pareigybės aprašymas (2)), APS specialisto (pareigybės aprašymas (3)), APS specialisto (pareigybės aprašymas (4)) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant užtikrinti tinkamą APS uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 

VI. SKYRIUS

               ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus APS vyriausiajam specialistui, atliekančiam įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)).

_____________________________________

 

Susipažinau

__________________________________

                                      (parašas)

 

____________________________________________________

                                     (pareigos)

 

__________________________________

                                 (vardas ir pavardė)

 

__________________________________

                                           (data)

 

 
Informacija atnaujinta 2018 m. rugsėjo 4 d. 15:53