Pareigybė laisva

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties) ir gydytojo licenciją verstis medicinos praktika Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2. išmanyti šalies sveikatos politiką, teisės, vadybos pagrindus, sugebėti jais vadovautis;

5.3. sugebėti organizuoti ir planuoti sveikatinimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos ministerijos parengtus poįstatyminius aktus;

5.4. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovauja gydomajam darbui, koordinuoja skyriaus veiklą.

6.2. nustatyta tvarka teikia Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau vadinama Ligoninė) direktoriui ir jo pavaduotojui statistines ir kitas atsiskaitomybės žinias;

6.3. sudaro Skyriaus gydytojų atostogų ir mėnesio darbo grafikus, pateikiant juos tvirtinimui Ligoninės direktoriui arba jo pavaduotojui;

6.4. užtikrina ir kontroliuoja Skyriaus medicinos personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščio užpildymą, jį pasirašo;

6.5. organizuoja Skyriaus medicinos personalo darbą, kontroliuoja jo drausmę;

6.6. rengia ir koreguoja pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;

6.7. užtikrina, kad skyriaus medicinos personalas savo darbe vadovautųsi Ligoninės direktoriaus patvirtintomis kokybės vadybos procedūromis;

6.8. vykdo gydomąjį ir konsultacinį darbą Ligoninėje pagal turimą medicinos praktikos licenciją, teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.9.atlieka statistinių skyriaus funkcionavimo rodiklių analizę, kurią gauna iš ekonomikos ir finansų tarnybų, TLK ir teikia administracijai savo vertinimus bei pasiūlymus

            6.10. kontroliuoja ligonių patekimo į skyrių srautus.

            6.11. ruošia gydymo, slaugos instrukcijas, gydymo metodikas, algoritmus.

6.12. sudėtingais atvejais kviečia konsultacijai kompetentingus medicinos specialistus;

6.13. kontroliuoja pacientų konsultacijų viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagrįstumą ir pacientų paruošimą konsultacijai;

6.14. organizuoja užsiėmimus su Skyriaus slaugos ir pagalbiniu personalu;

6.15. dalyvauja planuojant ir diegiant naujas priemones bei technologijas, galinčias turėti įtakos ligonių gydymui;

6.16. domisi naujausiais medicinos mokslo pasiekimais, numato ir siūlo diegti įstaigoje efektyvias ir nustatyta tvarka patvirtintas gydymo ir slaugos metodikas;

6.17. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, konsiliumuose;

6.18. apie ypatingus įvykius, grubius darbo drausmės pažeidimus informuoja Ligoninės direktorių arba jį pavaduojantį asmenį;

6.19. savo darbe griežtai vadovaujasi kokybės vadybos procedūromis, medicininės etikos ir deontologijos taisyklėmis, saugo paciento medicinines paslaptis;

6.20. palaiko pastovų ryšį su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis;

6.21. atstovauja Ligoninę teismo posėdžiuose atleidžiant pacientą nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos;

6.22. esant medicininėms kontraindikacijoms, uždraudžia paciento etapavimą į Kalėjimo departamentui pavaldžias įstaigas, areštines ir kitas teisėsaugos institucijas;

6.23. įtarus pacientui infekcinį susirgimą, izoliuoja ar perveda jį į kitą palatą ir skubiai konsultuojasi su atitinkamo skyriaus vedėju dėl paciento perkėlimo į infekcinį izoliatorių bei užpildo ir išsiunčia pranešimą visuomenės sveikatos centrui;

6.24. kartą per metus užtikrina skyriaus medicinos personalo instruktavimą saugaus darbo klausimais, registruojant tai darbo vietos saugaus darbo registracijos žurnale;

6.25. kontroliuoja, kad laiku ir kokybiškai būtų parengtą medicininė dokumentacija sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

6.26. analizuoja Skyriaus darbą;

6.27. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus Ligoninės vadovybei dėl pacientų diagnostikos ir profilaktikos bei darbo sąlygų gerinimo;

6.28. nesant Prėmimo – skubios pagalbos skyriaus skyriaus vedėjo (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), organizuoja skyriaus darbą ir laikinai atlieka skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

6.29. pagal kompetenciją vykdo kitas Ligoninės direktoriaus įsakymais, Ligoninės direktoriaus pavaduotojo medicinai jam pavestas funkcijas.

_____________________________

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 18 d. 14:35