Virgilijus Macijauskas

 

              

                             SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

7.1. turėti turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę techninę kvalifikaciją bei turėti darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

7.2. mokėti naudotis specialiais techniniais prietaisais ir įrankiais skirtais inžinerinių techninių priemonių priežiūrai bei aptarnavimui;

7.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

7.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

7.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

7.6. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado III -ąją skiltį.

 

                                ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

8.1. vykdo tarnybą paskirtame priežiūros ar apsaugos poste, užtikrindamas įstaigos apsaugos ir priežiūros postų plane konkrečiam postui nustatytų uždavinių įgyvendinimą.Nedelsiant informuoja SVS vyriausiąjį specialistą, atliekantį įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)), SVS specialistą, atliekantį sargybos viršininko funkcijas (pareigybės aprašymas (5)), SVS specialistą, atliekantį korpuso vyresniojo funkcijas (pareigybės aprašymas (6)) ar SVS specialistą, atliekantį korpuso skyriaus vyresniojo funkcijas (pareigybės aprašymas (7)) apie pastebėtus įstaigos kriminogeninės būklės pokyčius;

8.2. užtikrina posto, kuriame paskirtas vykdyti tarnybą, ir jame esančio inventoriaus saugumą, jo tinkamą panaudojimą savo budėjimo metu. Esant trūkumams, surašo tarnybinį pranešimą įstaigos direktoriui;

8.3. sulaiko asmenis, pažeidusius nustatyto režimo reikalavimus, padariusius arba besikėsinančius padaryti nusikaltimus, bandančius nusižudyti arba susižaloti, apie tai praneša SVS vyriausiajam specialistui, atliekančiam įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)) ir surašo tarnybinius pranešimus;

8.4. konvojuoja konvojuojamuosius konvojumi ar trumpalaikės išvykos už įstaigos ribų metu, užtikrindamas konvojuojamųjų asmenų apsaugą;

8.5. atlieka profilaktinius inžinerinių techninių apsaugos priemonių ir kitų signalizacinių įrenginių patikrinimus;

8.6. organizuoja ir vykdo nustatytų inžinerinių techninių apsaugos priemonių gedimų pašalinimą;

8.7. žino įstaigos objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų bei apsaugos ir priežiūros postų išdėstymą, vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems, suimtiesiems pabėgti ir jas tikrina apėjimų metu;

8.8. atlieka įstaigos teritorijų, patalpų ir nuteistųjų apžiūras ir kratas bei surašo kratų ir apžiūrų atlikimo dokumentus;

8.9. esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytos tvarkos. Valo tarnyboje naudojamus ginklus;

8.10. vairuoja tarnybinį transportą, kuris turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

8.11. vaizdo sistemos pagalba stebi suimtuosius ir nuteistuosius ir apie pastebėtus pažeidimus ar vaizdo sistemos aparatūros gedimus nedelsiant informuoja SVS vyriausiąjį specialistą, atliekantį įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2), SVS specialistą (pareigybės aprašymas (4)), SVS specialistą, atliekantį sargybos viršininko funkcijas (pareigybės aprašymas (5)), SVS specialistą, atliekantį korpuso vyresniojo funkcijas (pareigybės aprašymas (6)) ar SVS specialistą, atliekantį korpuso skyriaus vyresniojo funkcijas (pareigybės aprašymas (7));

8.12. susidarius ypatingai situacijai įstaigoje, SVS vyriausiojo specialisto, atliekančio įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)) nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

8.13. vadovybės pavedimu atlieka socialinio darbo pradmenų funkcijas, susijusias su dinaminės apsaugos elementais, užtikrindamas tinkamą SVS uždavinių vykdymą ir įgyvendinimą;

8.14. negalintis laiku atvykti arba visai negalintis atvykti į darbą (liga ir kiti atvejai), apie tai prieš darbo pradžios laiką, nedelsdamas turi informuoti SVS vyriausiąjį specialistą, atliekantį įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)) ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti kiti asmenys;

8.15. nesant SVS specialisto, atliekančio sargybos viršininko funkcijas (pareigybės aprašymas (5)), SVS specialisto, atliekančio korpuso vyresniojo funkcijas (pareigybės aprašymas (6)) ar SVS specialisto, atliekančio korpuso skyriaus vyresniojo funkcijas (pareigybės aprašymas (7)) (tik turintis pataisos pareigūno grandies atitinkantį išsilavinimą) (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), atlieka jų funkcijas;

8.16. vykdo kitus su SVS funkcijomis susijusius įstaigos vadovybės, SVS viršininko, SVS vyriausiojo specialisto (pareigybės aprašymas (1)), SVS vyriausiojo specialisto, atliekančio įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)), SVS specialisto (pareigybės aprašymas (1)), SVS specialisto (pareigybės aprašymas (2)), SVS specialisto (pareigybės aprašymas (3)), SVS specialisto (pareigybės aprašymas (4)), SVS specialisto, atliekančio sargybos viršininko funkcijas (pareigybės aprašymas (5)), SVS specialisto, atliekančio korpuso vyresniojo funkcijas (pareigybės aprašymas (6)) ar SVS specialisto, atliekančio korpuso skyriaus vyresniojo funkcijas (pareigybės aprašymas (7)) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant užtikrinti tinkamą SVS uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 7 d. 11:11