Ernestina Vankevičienė

 

              

                           SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

7.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) arba jam lygiavertį išsilavinimą;

7.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

7.3. gebėti savarankiškai analizuoti ir apibendrinti informaciją, planuoti bei organizuoti savo veiklą;

7.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

7.6. pretendentas, atrinktas eiti pareigas, privalo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus leidimui gauti dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

7.7. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado II -ąją skiltį.

 

                     ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. rengia SVS vyriausiųjų specialistų, specialistų, jaunesniųjų specialistų mokymo planus ir grafikus, rengia fizinio ir kovinio pasirengimo bei tarnybinio mokymo užsiėmimus pagal pareigūnų mokymų teminį metų planą, organizuoja fizinio ir kovinio pasirengimo normatyvų, tarnybinio mokymo įskaitų laikymą bei tvarko su šia veiklos sritimi susijusią apskaitą ir dokumentaciją;

8.2. organizuoja ir modeliuoja praktines situacijas įstaigos pareigūnų mokymo metu, siekdamas tobulinti pareigūnų įgūdžius kontroliuoti ir spręsti susidariusiais rizikingas ar kritines situacijas;

8.3. teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl mokymo planų programų ir mokymo priemonių tobulinimo;

8.4. rengia ir teikia SVS pareigūnams metodinę informaciją (medžiagą) apie naujai priimtus teisės aktus, teisės aktų pakeitimus ir kitą su skyriaus veikla susijusią teisinę informaciją, siekdamas užtikrinti, kad skyriaus veikla atitiktų galiojančių teisės aktų reglamentavimą;

8.5. tikrina, kaip SVS budinčiosios specialistai ir jaunesnieji specialistai atlieka savo tiesiogines pareigas apsaugos ir priežiūros postuose, siekiant kontroliuoti pareigūnų drausmę tarnybos metu;

8.6. atlieka SVS budinčiųjų pamainų netikėtus patikrinimus, siekiant patikrinti, kaip pareigūnai išmano objekto kriminogeninę būklę bei žino tarnybines pareigas;

8.7. kartu su SVS pareigūnais ir Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnais tikrina įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš įstaigos darbuotojų ir pareigūnų drabužius ir jų daiktus;

8.8. organizuoja ir vykdo pirmą kartą į įstaigą atvykusių bei paleidžiamų į laisvę suimtųjų ir nuteistųjų daktiloskopavimą;

8.9. nuolat atnaujina vaizdinę informaciją, susijusią su SVS pavestų uždavinių įgyvendinimu, pateikiamą nuteistiesiems ir įstaigos personalui;

8.10. tikrina SVS pareigūnų reakcijos ir iškvietimo laiką bei atliekamų veiksmų seką, pratybų, mokymų metu, gresiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms;

8.11. įstaigos vadovybės nurodymu atlieka tarnybinius tyrimus, pagal kompetenciją nagrinėja nuteistųjų ir suimtųjų prašymus, pareiškimus ir skundus, teikia atsakymus ir išvadas;

8.12. kontroliuoja įstaigoje esančių nuteistųjų, paliktų atlikti ūkio aptarnavimo darbus, režimo reikalavimų ir dienotvarkės vykdymą bei jų lokalizacijos laikymąsi įstaigos teritorijoje;

8.13. atlieka nuteistųjų (suimtųjų) kratas, įstaigos patalpų ir teritorijos apžiūras bei kratas, teikia SVS viršininkui pasiūlymus dėl kratų atlikimo organizavimo ir pagal kompetenciją imasi priemonių dėl daiktų bei reikmenų, kuriuos draudžiama turėti nuteistiesiems ir suimtiesiems, užkardymo klausimais;

8.14. dalyvauja bei vadovauja SVS budinčiosios pamainos specialistams, jaunesniesiems specialistams, atliekant (atlieka) nuteistųjų (suimtųjų) apsvaigimo nustatymus, apskaito su apsvaigimo nustatymu susijusią dokumentaciją;

8.15. kontroliuoja ir tvarko SVS nomenklatūrinių bylų, žurnalų ir dokumentų sisteminimą, tvarkymą ir saugojimą;

8.16. nustatyta tvarka vykdo konvojaus viršininko (konvojuotojo) pareigas, konvojuojant konvojuojamuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

8.17. vairuoja tarnybinį transportą, kuris turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

8.18 nesant SVS specialisto (pareigybės aprašymas (2)), SVS vyriausiojo specialisto, atliekančio įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)) ar SVS specialisto, atliekančio sargybos viršininko funkcijas (pareigybės aprašymas (5)) (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), atlieka jų funkcijas;

8.19. vykdo kitus su SVS funkcijomis susijusius įstaigos vadovybės, SVS viršininko, SVS vyriausiojo specialisto (pareigybės aprašymas (1)) pavedimus, siekiant įgyvendinti SVS nustatytus uždavinius ir funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. birželio 19 d. 08:13