Elnūras Alijevas

 

 

                            SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimas, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

6.3. gebėti savarankiškai analizuoti ir apibendrinti informaciją, planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

6.7. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado II -ąją skiltį.

 

                  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo įstaigos SVS budinčiųjų pamainų specialistų, jaunesniųjų specialistų darbo kontrolę, tikrina pamainų darbą, teikia SVS viršininkui pasiūlymus dėl pamainų pareigūnų paskirstymo į pamainas ir postus, SVS pareigūnų skatinimo ir nubaudimo bei dėl nuteistųjų apsaugos ir priežiūros organizavimo, pagal kompetenciją šalina esamus trūkumus;

7.2. kartu su medicinos specialistais atlieka nuteistųjų, suimtųjų tatuiruočių, narkotinių medžiagų intraveninio vartojimo, išduodamų medikamentų saugojimo ir išdavimo tvarkos patikrinimus, nuteistųjų parduotuvėje parduodamų prekių kainų ir kokybės patikrinimus, personalo ir nuteistųjų ar suimtųjų blaivumo tikslinius patikrinimus;

7.3. asmeniškai dalyvauja bei vadovauja SVS budinčiosios pamainos specialistams, jaunesniesiems specialistams, atliekant (atlieka) nuteistųjų (suimtųjų) kratas, įstaigos patalpų ir teritorijos apžiūras bei kratas, teikia pasiūlymus SVS viršininkui ir pagal kompetenciją imasi priemonių dėl įstaigos objektų priežiūros sustiprinimo, daiktų bei reikmenų, kuriuos draudžiama turėti nuteistiesiems ir suimtiesiems, užkardymo klausimais;

7.4. dalyvauja nuteistųjų ir suimtųjų skaičiuotėse bei patikrinimuose;

7.5. kontroliuoja nuteistųjų išvedimą į darbą (parvedimą iš darbo), siekiant užkardyti draudžiamų ar neleistinų daiktų nešiojimą;

7.6. pagal kompetenciją aiškina nuteistiesiems ir suimtiesiems galiojančius įstatymus, vidaus tvarkos taisykles, jų pakeitimus ir kitus norminius aktus, susijusius su bausmės atlikimo režimo reikalavimais;

7.7. rengia bendrųjų kratų suvestinių protokolų, planinių kratų, apžiūrų gyvenamojoje ir gydomuosiuose korpusuose grafikų projektus; teikia pasiūlymus SVS viršininkui dėl bendrųjų kratų planų rengimo; kontroliuoja surašytų, dėl kratų metu paimtų, nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų, aktų teisingumą ir teisėtumą; apsaugos ir priežiūros postų bei bendrųjų kratų planus, suvestinius protokolus, užtikrina planinių kratų ir apžiūrų įstaigos patalpose ir teritorijose grafikų sudarymą bei kontroliuoja šių priemonių atlikimą;

7.8. kontroliuoja įstaigoje esančių suimtųjų ir nuteistųjų režimo reikalavimų ir dienotvarkės vykdymą;

7.9. įstaigos vadovybės nurodymu atlieka tarnybinius tyrimus, pagal kompetenciją nagrinėja nuteistųjų ir suimtųjų prašymus, pareiškimus ir skundus, teikia atsakymus ir išvadas;

7.10. kontroliuoja priežiūros reikalavimų vykdymą nuteistųjų pasimatymų metu, priimant ir išduodant siuntinius, banderoles, perdavimus; tikrina ir kontroliuoja raktų išdavimą ir saugojimą, darbo įrankių panaudojimą, vykdo įrankių žymėjimą;

7.11. užtikrina ir vykdo nuteistųjų, apgyvendintų už įstaigos ribų, leidžiamų įsigyti ir turėti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 18 priede nenurodytų daiktų įsigijimo ir naudojimosi jais tvarką;

7.12. užtikrina nuteistųjų ir suimtųjų, atvykusių į įstaigą konsultacijoms, leidžiamų turėti daiktų sąraše nenumatytų daiktų apskaitą bei saugojimą;

7.13. kartu su SVS pareigūnais ir Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnais tikrina įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš įstaigos darbuotojų ir pareigūnų drabužius ir jų daiktus;

7.14. organizuoja nuteistųjų ir suimtųjų konvojavimą į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyriaus kompetencijos ribose rengia konvojavimo dokumentus;

7.15. nustatyta tvarka vykdo konvojaus viršininko (konvojuotojo) pareigas, konvojuojant konvojuojamuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

7.16. vairuoja tarnybinį transportą, kuris turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

7.17. nesant SVS vyriausiojo specialisto (pareigybės aprašymas (1)), SVS vyriausiojo specialisto, atliekančio įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)) ar SVS specialisto, atliekančio sargybos viršininko funkcijas (pareigybės aprašymas (5)) (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), atlieka jų funkcijas;

7.18. vykdo kitus su SVS funkcijomis susijusius įstaigos vadovybės, SVS viršininko ir SVS vyriausiojo specialisto (pareigybės aprašymas (1)) pavedimus bei nurodymus, siekiant įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:15