Arūnas Jakubauskas

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą ir licenciją verstis medicinos praktika pagal vidaus ligų gydytojo ar šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją;

5.2. išmanyti šalies sveikatos politiką, teisės, vadybos pagrindus, sugebėti jais vadovautis;

5.3. sugebėti organizuoti ir planuoti sveikatinimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos ministerijos parengtus poįstatyminius aktus;

5.4. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovauja gydomajam darbui, koordinuoja skyriaus veiklą.

6.2. nustatyta tvarka teikia Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau vadinama Ligoninė) direktoriui ir jo pavaduotojui statistines ir kitas atsiskaitomybės žinias;

6.3. sudaro Skyriaus gydytojų atostogų ir mėnesio darbo grafikus, pateikiant juos tvirtinimui Ligoninės direktoriui arba jo pavaduotojui;

6.4. užtikrina ir kontroliuoja Skyriaus medicinos personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščio užpildymą, jį pasirašo;

6.5. organizuoja Skyriaus medicinos personalo darbą, kontroliuoja jo drausmę;

6.6. rengia ir koreguoja pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;

6.7. užtikrina, kad skyriaus medicinos personalas savo darbe vadovautųsi Ligoninės direktoriaus patvirtintomis kokybės vadybos procedūromis;

6.8. vykdo gydomąjį ir konsultacinį darbą Ligoninėje pagal turimą medicinos praktikos licenciją, teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.9. apžiūri naujai atvykusius į skyrių pacientus tą pačią dieną arba per 24 valandas jiems atvykus.

6.10. esant būtinumui, koreguoja Skyriaus gydytojų paskyrimus;

6.11. kontroliuoja pacientų ištyrimą, diagnozių pagrįstumą, paskyrimų vykdymą, gydymo efektyvumą bei pacientų slaugos kokybę;

6.12. sprendžia hospitalizacijos, išrašymo ir paciento pervedimo į kitus Ligoninės skyrius klausimus;

6.13. kartą per savaitę atlieka bendrą Skyriaus vizitaciją;

6.14. su Skyriaus gydytojais nagrinėja:

6.14.1. pacientus su neaiškiomis diagnozėmis;

6.14.2. diagnostines bei gydymo klaidas;

6.14.3. gydymo efektyvumo klausimus;

6.15. tikrina išvykusių iš stacionaro pacientų ligos istorijas, parengia jas perdavimui į Ligoninės medicininį archyvą ir ne vėliau kaip per 3 dienas po paciento išrašymo iš stacionaro pateikia jas sveikatos statistikui;

6.16. sudėtingais atvejais kviečia konsultacijai kompetentingus medicinos specialistus;

6.17. kontroliuoja pacientų konsultacijų viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagrįstumą ir pacientų paruošimą konsultacijai;

6.18. kitiems specialistams diagnozavus jo kompetencijai nepriskirtas ligas, tiria ir gydo pagal jų nurodytą planą bei metodus, prireikus perduoda pacientą tirti bei gydyti kitiems specialistams;

6.19. organizuoja užsiėmimus su Skyriaus slaugos ir pagalbiniu personalu;

6.20. dalyvauja planuojant ir diegiant naujas priemones bei technologijas, galinčias turėti įtakos ligonių gydymui;

6.21. domisi naujausiais medicinos mokslo pasiekimais, numato ir siūlo diegti įstaigoje efektyvias ir nustatyta tvarka patvirtintas gydymo ir slaugos metodikas;

6.22. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, konsiliumuose;

6.23. apie ypatingus įvykius, grubius darbo drausmės pažeidimus informuoja Ligoninės direktorių arba jį pavaduojantį asmenį;

6.24. savo darbe griežtai vadovaujasi kokybės vadybos procedūromis, medicininės etikos ir deontologijos taisyklėmis, saugo paciento medicinines paslaptis;

6.25. palaiko pastovų ryšį su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis;

6.26. atstovauja Ligoninę teismo posėdžiuose atleidžiant pacientą nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos;

6.27. esant medicininėms kontraindikacijoms, uždraudžia paciento etapavimą į Kalėjimo departamentui pavaldžias įstaigas, areštines ir kitas teisėsaugos institucijas;

6.28. įtarus pacientui infekcinį susirgimą, izoliuoja ar perveda jį į kitą palatą ir skubiai konsultuojasi su atitinkamo skyriaus vedėju dėl paciento perkėlimo į infekcinį izoliatorių bei užpildo ir išsiunčia pranešimą visuomenės sveikatos centrui;

6.29. kartą per metus užtikrina skyriaus medicinos personalo instruktavimą saugaus darbo klausimais, registruojant tai darbo vietos saugaus darbo registracijos žurnale;

6.30. kontroliuoja, kad laiku ir kokybiškai būtų parengtą medicininė dokumentacija sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

6.31. Nesant Tuberkuliozės skyriaus vedėjo (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), organizuoja skyriaus darbą ir laikinai atlieka skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

6.31. analizuoja Skyriaus darbą;

6.32. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus Ligoninės vadovybei dėl pacientų diagnostikos ir profilaktikos bei darbo sąlygų gerinimo;

6.33. pagal kompetenciją vykdo kitas Ligoninės direktoriaus įsakymais, Ligoninės direktoriaus pavaduotojo medicinai jam pavestas funkcijas.

 

_____________________________________

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 19 d. 14:13