Daiva Cvilikienė

 

         SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

7.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimas, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

7.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

7.3. gebėti savarankiškai analizuoti ir apibendrinti informaciją, planuoti bei organizuoti savo veiklą;

7.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

7.6. pretendentas, atrinktas eiti pareigas, privalo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

7.7. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado II -ąją skiltį.

 

               ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. kontroliuoja nuteistųjų, suimtųjų vidaus tvarkos taisyklių, dienotvarkės ir nustatyto režimo reikalavimų laikymąsi;

8.2. vykdo įstaigos SVS budinčiųjų pamainų specialistų ir jaunesniųjų specialistų darbo kontrolę, teikia SVS viršininkui pasiūlymus dėl SVS budinčiųjų pamainų specialistų ir jaunesniųjų specialistų paskirstymo į pamainas ir postus, jų instruktaže;

8.3. rengia įstaigos direktoriaus įsakymų dėl apsaugos vykdymo, priežiūros paros žiniaraščių bei apsaugos postų žiniaraščių kitai parai projektus. Suderinus su SVS viršininku šių dokumentų turinį, teikia juos pasirašyti įstaigos direktoriui;

8.4. pildo (apskaito) SVS vyriausiųjų specialistų, specialistų ir jaunesniųjų specialistų darbo laiko apskaitą, rengdamas kiekvieno mėnesio pareigūnų darbo grafikų projektus bei pildydamas darbo laiko apskaitos žiniaraščių projektus;

8.5. rengia SVS vyriausiųjų specialistų, specialistų ir jaunesniųjų specialistų atostogų grafikų projektus, užtikrindamas nepertraukiamą skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;

8.6. tvarko tarnybinę dokumentaciją, siekiant užtikrinti teisės aktuose numatytų reikalavimų laikymąsi;

8.7. žino kriminogeninę padėtį įstaigoje (režimo pažeidimus, uždraustų daiktų patekimo būdus ir pan.), įstaigos objektų išdėstymą, vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti, siekdamas užtikrinti tinkamas apsaugos, nuteistųjų laikymo ir priežiūros sąlygas;

8.7. savo kompetencijos ribose nagrinėja suimtųjų ir nuteistųjų skundus, pasiūlymus ir pareiškimus, siekiant išsiaiškinti iškilusias problemas;

8.8. įstaigos vadovybės nurodymu, įstatymų numatyta tvarka, atlieka darbuotojų ir kitų asmenų, įeinančių į įstaigos teritoriją ir išeinančių iš jos, daiktų ir rūbų patikrinimą, siekiant užtikrinti darbo drausmę bei užkardyti draudžiamų daiktų patekimą ir išnešimą iš įstaigos;

8.9. esant reikalui, nustatyta tvarka vykdo konvojaus viršininko (konvojuotojo) pareigas, konvojuojant konvojuojamuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

8.10. vairuoja tarnybinį transportą, kuris turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

8.11. nesant SVS specialisto (pareigybės aprašymas (1)), SVS vyriausiojo specialisto, atliekančio įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)) ar SVS specialisto, atliekančio sargybos viršininko funkcijas (pareigybės aprašymas (5)) (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), atlieka jų funkcijas;

8.12. vykdo kitus su SVS funkcijomis susijusius įstaigos vadovybės, SVS viršininko, SVS vyriausiojo specialisto (pareigybės aprašymas (1)) pavedimus, siekiant įgyvendinti SVS nustatytus uždavinius ir funkcijas.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 7 d. 11:13