Dalė Cechanavičienė

 

PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

direktoriaus 2018 m. liepos     d.

įsakymu Nr.

 

INFEKCIJŲ KONTROLĖS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Infekcijų kontrolės skyriaus vedėjas yra struktūrinio padalinio vadovas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės paskirtis yra Infekcijų kontrolės skyriaus veiklos krypčių nustatymas, skyriaus darbo planavimas, ligoninės medicinos darbuotojų veiklos stebėsena ir kontrolė higienos ir infekcijų prevencijos priemonių vykdymo srityse.

4. Infekcijų kontrolės skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriaus pavaduotojui (medicinai).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. skyriaus vedėjo pareigas gali užimti asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą medicinos gydytojo išsilavinimą ir turintis galiojančią licenciją gydytojo veiklai, kai tai numato teisės aktai, mokantis ir pagal savo sveikatos būklę galintis vykdyti šiuose nuostatuose nurodytas pareigas, turintis ne mažiau trijų metų darbo stažą medicininėje įstaigoje;

5.2. turi būti baigęs ne mažiau kaip 80 val. trukmės hospitalinių infekcijų kontrolės (valdymo) mokymo kursus pagal su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintas programas;

5.3. išmanyti šalies sveikatos politiką, teisės, vadybos pagrindus, sugebėti jais vadovautis;

5.4. sugebėti organizuoti ir planuoti sveikatinimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos ministerijos parengtus poįstatyminius aktus;

5.5. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, mokėti naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja Skyriaus personalo darbą, kontroliuoja jo drausmę;

6.2. organizuoja hospitalinių infekcijų bei jų rizikos veiksnių priežiūros sistemos sukūrimą ir įdiegimą, koordinuoja jos valdymą;

6.3. rengia ir koreguoja pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;

6.4. rengia ligoninės Infekcijų kontrolės procedūrų vadovą;

6.5. nustatyta tvarka teikia Ligoninės direktoriui ir jo pavaduotojui statistines ir kitas privalomas atsiskaitomybės žinias;

6.6. teikia susijusius su Skyriaus veikla pasiūlymus į Ligoninės metinį veiklos planą;

6.7. registruoja hospitalines infekcijas ligoninėje;

6.8. analizuoja sergamumą hospitalinėmis infekcijomis, nagrinėja mirties atvejų nuo hospitalinių infekcijų priežastis, tiria protrūkius, užsako hospitalinių infekcijų atsiradimo ir plitimo priežasčių tyrimus;

6.9. renka informaciją apie Ligoninėje pasitaikančių ligų sukėlėjų jautrumą antibiotikams ir antimikrobinių preparatų vartojimą, rengia antibiotikų vartojimo rekomendacijas;

6.10. apie higienos būklės ir infekcijų prevencijos priemonių pažeidimus skubiai informuoja padalino, kuriame stebimi šie pažeidimai, viršininką ar vyresnįjį slaugos administratorių;

6.11. apie ypatingus įvykius, grubius darbo drausmės pažeidimus informuoja Ligoninės direktorių arba jį pavaduojantį asmenį, Ligoninės administraciją;

6.12. dalyvauja planuojant ir diegiant naujas priemones bei technologijas, galinčias turėti įtakos infekcijų plitimui bei nustatant prioritetines ir pagrindines skyriaus veiklos ir plėtros kryptis;

6.13. konsultuoja rengiant Ligoninės slaugos procedūrų vadovo aprašymus;

6.14. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, konsiliumuose;

6.15. skubiais atvejais, kviečiant Ligoninės budinčiajam gydytojui, atvyksta į Ligoninę ne darbo metu;

6.16. kartą per metus užtikrina Skyriaus medicinos personalo instruktavimą saugaus darbo klausimais, registruojant tai darbo vietos saugaus darbo registracijos žurnale;

6.17. analizuoja Skyriaus darbą;

6.18. pagal kompetenciją vykdo kitas Ligoninės direktoriaus įsakymais jam pavestas funkcijas.

 

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

7.1. už padarytas klaidas, aplaidumą ar netinkamą šiuose pareiginiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose bei dokumentuose priskirtų pareigų ir funkcijų vykdymą, bioetikos reikalavimų pažeidimą, už įgaliojimų viršijimą;

7.2. už priskirtų užduočių įgyvendinimą bei įvykdymą nustatytais terminais;

7.3. už saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, elektros saugos reikalavimų tinkamą vykdymą;

7.4. už padarytą žalą dėl savo aplaidumo ar neteisėtų veiksmų;

7.5. skyriaus vedėjas už nurodytus veiksmus traukiamas drausminėn, materialinėn, administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________________________________

 

 

 

Susipažinau:

______________________

           (parašas)                                                                                                          

_____________________                                         

           (vardas, pavardė)

______________________                                                  

         (data)

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 18 d. 16:30