Dalytė Matulevičienė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą) ir licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją;

5.2. išmanyti šalies sveikatos politiką, teisės, vadybos pagrindus, sugebėti jais vadovautis;

5.3. sugebėti organizuoti ir planuoti sveikatinimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministerijos parengtus poįstatyminius aktus;

5.4. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovauja gydomajam darbui Skyriuje;

6.2. nustatyta tvarka teikia Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau vadinama Ligoninė) direktoriui ir jo pavaduotojui statistines ir kitas atsiskaitomybės žinias;

6.3. sudaro Skyriaus gydytojų atostogų ir mėnesio darbo grafikus, pateikiant juos tvirtinimui Ligoninės direktoriui arba jo pavaduotojui;

6.4. sudaro pavaldžių darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrindamas jų teisingumą;

6.5. organizuoja Skyriaus medicinos personalo darbą, kontroliuoja jo drausmę;

6.6. rengia ir koreguoja pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;

6.7. užtikrina, kad skyriaus medicinos personalas savo darbe vadovautųsi Ligoninės direktoriaus patvirtintomis kokybės vadybos procedūromis;

6.8. vykdo gydomąjį ir konsultacinį darbą Ligoninėje pagal turimą medicinos praktikos licenciją, teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.9. esant būtinumui, koreguoja Skyriaus gydytojų paskyrimus;

6.10. kartą per savaitę atlieka bendrą Skyriaus vizitaciją;

6.11. su Skyriaus gydytojais nagrinėja:

6.11.1. visus mirties atvejus;                                            

6.11.2. pacientus su neaiškiomis diagnozėmis;

6.11.3. diagnostines bei gydymo klaidas;

6.11.4. gydymo efektyvumo klausimus;

6.12. tikrina išvykusių iš stacionaro pacientų ligos istorijas, parengia jas perdavimui į Ligoninės medicininį archyvą ir ne vėliau kaip per 3 dienas po paciento išrašymo iš stacionaro pateikia jas sveikatos statistikui;

6.13. sudėtingais atvejais kviečia konsultacijai kompetentingus medicinos specialistus;

6.14. kontroliuoja pacientų konsultacijų viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagrįstumą ir pacientų paruošimą konsultacijai;

6.15. kitiems specialistams diagnozavus jo kompetencijai nepriskirtas ligas, tiria ir gydo pagal jų nurodytą planą bei metodus, prireikus perduoda pacientą tirti bei gydyti kitiems specialistams;

6.16. dalyvauja planuojant ir diegiant naujas priemones bei technologijas, galinčias turėti įtakos ligonių gydymui;

6.17. domisi naujausiais medicinos mokslo pasiekimais, numato ir siūlo diegti įstaigoje efektyvias ir nustatyta tvarka patvirtintas gydymo ir slaugos metodikas;

6.18. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, konsiliumuose;

6.19. apie ypatingus įvykius, grubius darbo drausmės pažeidimus informuoja Ligoninės direktorių arba jį pavaduojantį asmenį;

6.20. savo darbe griežtai vadovaujasi kokybės vadybos procedūromis, medicininės etikos ir deontologijos taisyklėmis, saugo paciento medicinines paslaptis;

6.21. palaiko pastovų ryšį su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis;

6.22. atstovauja Ligoninę teismo posėdžiuose atleidžiant pacientą nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos;

6.23. pristato į specialią gydytojų komisiją dokumentus dėl pacientų, sergančių nepagydomomis ligomis;

6.24. esant medicininėms kontraindikacijoms, uždraudžia paciento etapavimą į Kalėjimo departamentui pavaldžias įstaigas, areštines ir kitas teisėsaugos institucijas;

6.25. įtarus pacientui infekcinį susirgimą, izoliuoja ar perveda jį į kitą palatą ir skubiai konsultuojasi su atitinkamo skyriaus viršininku dėl paciento perkėlimo į infekcinį izoliatorių bei užpildo ir išsiunčia pranešimą visuomenės sveikatos centrui;

6.27. kontroliuoja, kad laiku ir kokybiškai būtų parengtą medicininė dokumentacija sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

6.28. analizuoja Skyriaus darbą;

6.29. Nesant Slaugos ir palaikomojo skyriaus vedėjo (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), organizuoja skyriaus darbą ir laikinai atlieka skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

6.30. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus Ligoninės vadovybei dėl pacientų diagnostikos ir profilaktikos bei darbo sąlygų gerinimo;

6.31. pagal kompetenciją vykdo kitas Ligoninės direktoriaus įsakymais, Ligoninės direktoriaus pavaduotojo jam pavestas funkcijas.

_________________________________

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 19 d. 13:48