Vilija Švitinskienė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje;

5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus darbinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

5.4. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja visapusę kokybišką slaugą bei būtinos medicininės pagalbos teikimą pacientams Skyriuje;

6.2. teikia informaciją apie Skyriuje iškilusias problemas;

6.3. organizuoja pasitarimus Skyriuje darbo klausimais;

6.4. kontroliuoja medicininės dokumentacijos pildymo kokybę ir saugojimą;

6.5. sudaro pavaldžių darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrindamas jų teisingumą;

6.6. užtikrina tinkamą sanitarinę ir higieninę Skyriaus būklę, nuolat ją kontroliuoja;

6.7. užtikrina teisingą medikamentų, narkotinių medžiagų, tvarsliavos, instrumentų, medicinos prietaisų bei slaugos priemonių išrašymą, saugojimą ir apskaitą;

6.8. yra materialiai atsakingas už Skyriaus inventorių, kontroliuoja jo techninę būklę, veda apskaitą, inicijuoja susidėvėjusio inventoriaus nurašymą;

6.9 rengia ir koreguoja pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;

 

6.10. rengia slaugos metodines rekomendacijas, slaugos standartus, užtikrina šių metodikų vykdymą bei kontrolę;

6.11. kuruoja Skyriaus slaugos personalo poreikį tobulintis ir kelti kvalifikaciją, sudaro kvalifikacijos kėlimo ilgalaikius ir trumpalaikius planus;

6.12. bendradarbiauja su kitomis įstaigos tarnybomis ir kitais sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais;

6.13. padeda bendrosios praktikos slaugytojui atlikti sudėtingesnes procedūras;

6.14. pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.15. koordinuoja turimus resursus, juos racionaliai, tikslingai naudoja;

6.16. prireikus lydi pacientus į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

6.17. laiku pristato duomenis apie pacientų judėjimą;

6.18. dalyvauja bendrose Skyriaus vizitacijose;

6.19. sudaro su administracija pilnos materialinės atsakomybės sutartį;

6.20. tarpininkauja skatinant ar baudžiant Skyriaus slaugos ar pagalbinį personalą;

6.21. organizuoja ir užtikrina pavaldžių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų bei priemonių įgyvendinimą, teikiant medicinines paslaugas;

6.22. planuoja poreikį ir įstaigoje nustatyta tvarka užsako pagaminti Skyriui reikiamas medicininės dokumentacijos formas, žurnalus, registrus;

6.23. perduoda saugojimai į Ligoninės archyvą teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkytas išvykusių pacientų Stacionarines tuberkuliozės ligos istorijas F Nr. 003-9/a;

6.24. išmano profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

6.25. supažindina slaugos personalą su Skyriaus organizacinių tvarkų aprašais, reglamentuojančiais slaugos paslaugų teikimą, kontroliuoja šių aprašų reikalavimų vykdymą;

6.26. informuoja įstaigos vadovybę apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, traumas darbe;

6.27. tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.28. dirba pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą darbo grafiką;

6.29. gerbia pacientų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, užtikrina medicininės informacijos konfidencialumą;

6.30. pavaduoja Vidaus ligų skyriaus vyresnįjį slaugos administratorių (atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kt.);

6.31. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir vyriausiojo slaugos administratoriaus jam pavestas funkcijas.

 

                                                _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 19 d. 14:10