Ramunė Antanavičiūtė - Jasinskienė

 

PATVIRTINTA                                                                                       Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2018 m. kovo        d.

įsakymu Nr.

 

 

PSICHIATRIJOS SKYRIAUS

GYDYTOJO PSICHIATRO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1)

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Psichiatrijos skyriaus (toliau – Skyrius )gydytojas psichiatras yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis: pagal kompetenciją teikti kvalifikuotą ir specializuotą medicininę pagalbą Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau - Ligoninė) pacientams.

4. Pareigybės pavaldumas: gydytojas pscihiatras tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslo studijų srities medicinos krypties išsilavinimą ir licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;

5.2. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka pagal savo kompetenciją gydomąjį ir prevencinį darbą Ligoninėje;

6.2. gydo Skyriaus vedėjo nustatytą pacientų skaičių;

6.3. taiko praktikoje nustatytas diagnostikos, gydomuosius standartus ir medicinines technologijas diagnozei nustatyti, skiria dietą ir paciento slaugą;

6.4. pildo gydymo stacionare ligos istorijas (toliau – ligos istorija) ir išvykusių iš stacionaro įskaitos korteles, reguliariai ligos istorijose žymi duomenis apie pacientų sveikatos būklę ir jų gydymą;

6.5. apžiūri naujai atvykusį pacientą tą pačią dieną pacientui atvykus į Skyrių (išskyrus išeigines ir poilsio dienas), o ūmius pacientus nedelsiant;

6.6. informuoja Skyriaus vedėją apie visas diagnostikos ir gydymo problemas, apie visus pacientų sveikatos būklės pasikeitimo atvejus;

6.7. tikrina, kaip slaugos personalas vykdo visus jo nurodymus;

6.8. dalyvauja Skyriaus vedėjo vizitacijose;

6.9. budi Ligoninėje pagal nustatytą grafiką;

6.10. Skyriaus vedėjo nurodymu, esant būtinumui, atlieka medicinines manipuliacijas, atitinkančias gydytojo psichiatro kvalifikaciją, kitų skyrių pacientams;

6.11. informuoja pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą, atsižvelgiant į paciento būklę, vadovaudamasis medicinos etikos reikalavimais;

6.12. teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.13. neatidėliotinais atvejais, reikalaujant budinčiam gydytojui, privalo atvykti į Skyrių ir suteikti pacientui medicininę pagalbą ne darbo metu;

6.14. informuoja Skyriaus vedėją apie darbo drausmės pažeidimo atvejus Skyriuje arba gydytojo nurodymų nevykdymą;

6.15. neaiškiais atvejais suderina su Skyriaus vedėju paciento konsultavimą kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

6.16. dalyvauja kuruojamų pacientų konsultacijose ir konsiliumuose skyriuose ir viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

6.17. diegia naujus gydymo metodus;

6.18. esant būtinumui, kviečia Skyriaus vedėją neatidėliotinos pagalbos suteikimui;

6.19. įtarus pacientui infekcinį susirgimą, izoliuoja jį ar perveda į kitą palatą ir skubiai konsultuojasi su Skyriaus vedėju dėl paciento perkėlimo į infekcinį izoliatorių bei užpildo ir išsiunčia pranešimą visuomenės sveikatos centrui;

6.20. sutvarko išvykusiųjų pacientų ligos istorijas ir pateikia Skyriaus vedėjui ne vėliau kaip per 2 dienas po paciento išrašymo iš stacionaro;

6.21. kitiems specialistams diagnozavus jo kompetencijai nepriskirtas ligas, tiria ir gydo pagal jų nurodytą planą bei metodus, prireikus, perduoda pacientą tirti bei gydyti kitiems specialistams;

6.22. laiku ir kokybiškai parengia ir pateikia medicininius dokumentus sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

6.23. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, konsiliumuose;

6.24. palaiko pastovų ryšį su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis;

6.25. atstovauja Ligoninę teismo posėdžiuose, atleidžiant pacientą nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos;

6.26. nesant Skyriaus vedėjo ir esant medicininėms kontraindikacijoms, uždraudžia paciento konvojavimą į Kalėjimų departamentui pavaldžias įstaigas, areštines ir kitas teisėsaugos institucijas;

6.27. konstatavus suimtajam psichinį susirgimą, raštu informuoja teisėsaugos organus, rekomenduojant nukreipti pacientą teismo psichiatrinei ekspertizei;

6.28. visus pacientus, teismo psichiatrinės ekspertų komisijos pripažintus nepakaltinamais, pagal teismo sprendimą išsiunčia į specializuotus psichiatrinius stacionarus;

6.29. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl pacientų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos bei darbo sąlygų gerinimo;

6.30. nesant skyriaus vedėjo (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), organizuoja skyriaus darbą ir laikinai atlieka skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

6.31. pagal kompetenciją vykdo kitas Ligoninės direktoriaus įsakymais, Ligoninės direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo jam pavestas funkcijas.

               

                ­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________

 

 

Susipažinau

______________                   

(parašas)

_____________________                                                        

(vardas ir pavardė)

______________

(data)  

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 24 d. 10:06