Pareigybė laisva

 

 

PATVIRTINTA

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

 

Direktoriaus 2020 m. gruodžio      d. įsakymu Nr. V-

 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui (įstaigos vadovo pavaduotojui).

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. finansų valdymas.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. turto valdymas;

4.2. stebėsena ir analizė;

4.3. viešieji pirkimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. įstaigos finansų valdymas, apskaita ir priežiūra.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. įstaigos turto valdymo organizavimas;

6.2. įstaigos finansinių lėšų panaudojimas ir prognozė;

6.3. viešųjų pirkimų organizavimas ir koordinavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

16. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Įstaigos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms.

17. Vykdo išankstinę finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Vykdo ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę.

19. Analizuoja patirtas išlaidas vykdant programų sąmatas, kad būtų užtikrintas efektyvus valstybės biudžeto lėšų panaudojimas.

20. Skyriaus patarėjo (buhalteriniam darbui) atostogų, ligos, komandiruotės ir kitais nebuvimo darbe atvejais laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

21. Užtikrina ūkinės veiklos teisėtumo ir finansų valdymo principų patikimumo, laikantis ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo principų.

22. Kontroliuoja ūkinės ir finansinės veiklos vykdymą, analizuoja ir planuoja įstaigos veiklą turto valdymo srityje, kaupia statistinę ir kitą informaciją bei teikia ją įstaigos vadovybei.

23. Reikalauja iš įstaigos darbuotojų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių normavimui bei saugumui užtikrinti, finansinei kontrolei stiprinti.

24. Kontroliuoja kaip laikomasi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių, kaip naudojamos įstaigai skirtos lėšos pagal patvirtintas sąmatas.

25. Vykdo išankstinę finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Priima piliečius, kitus asmenis bei nuteistuosius asmeniniais klausimais.

27. Siekdamas užtikrinti įstaigai pavestų užduočių vykdymą, dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe.

28. Dalyvauja Įstaigos metinio veiklos plano sudaryme.

 

 

 

 

 

 

 

29. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

30.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

30.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

 

30.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

30.4. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;

30.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

 

 

31. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

31.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

31.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

32. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

32.1. komunikacija – 4;

32.2. analizė ir pagrindimas – 4;

32.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

32.4. organizuotumas – 4;

32.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

 

33. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

33.1. lyderystė – 4;

33.2. veiklos valdymas – 4;

33.3. strateginis požiūris – 4.

 

34. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

34.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

 

35. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

35.1. finansų valdymas ir apskaita – 4;

35.2. turto valdymas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. sausio 15 d. 12:36