Raimundas Čiulada

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą techninės arba ekonominės pakraipos išsilavinimą;

5.2. išmanyti darbinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

5.3. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka gauti kvalifikacinius pažymėjimus:

5.5.1. priešgaisrinės saugos;

5.5.2. darbo saugos;

5.5.3. šilumos ūkio;

5.5.4. elektros ūkio.

 

III. SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo Įstaigos teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūrą, techninę eksploataciją ir remontą;

6.2. kontroliuoja inžinerinių komunikacijų ir šildymo sistemos darbą, atlieka jų profilaktinį remontą;

6.3. organizuoja Įstaigoje esančių įrengimų tinkamą priežiūrą ir einamąjį remontą;

6.4. organizuoja Įstaigos autotransporto remontą bei techninį aptarnavimą;

6.5. organizuoja projektinės dokumentacijos parengimą, statinių ir pastatų rekonstrukcijos darbams atlikti;

6.6. kartu su kitais atsakingais už pastatų eksploataciją darbuotojais kontroliuoja pastatų būklę, vykdo jų techninę priežiūrą tvarkyti pastatų ir statinių techninę dokumentaciją;

6.7. ruošia atitinkamą medžiagą tiekėjo apklausoms ir konkursams;

6.8. dalyvauja Įstaigos Viešųjų pirkimų komisijos darbe;

6.9. kaupia informaciją, rengia ataskaitas, atsakymus į paklausimus, liečiančius statinių priežiūrą bei remontą;

6.10. atlieka ir kontroliuoja Įstaigos statybininkų saugos darbe instruktavimus darbo vietoje, užtikrinant padalinyje priešgaisrinės ir saugos darbe reikalavimus;

6.11. saugoja nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylas, statinių techninius pasus, statinio techninės priežiūros žurnalus bei kitą techninę dokumentaciją;

6.12. dalyvauja statinių priežiūros komisijos darbe, nustatant statinių tinkamumą eksploatacijai, svarstant statybos ir remonto klausimus;

6.13. pildo statinio techninės priežiūros žurnalus ir statinio techninius pasus;

6.14. teikia pasiūlymus statinių eksploatavimui gerinti;

6.15. teikia pasiūlymus dėl statybos darbų gerinimo.

6.16. atstovauja Įstaigos interesus pagal savo įgaliojimus;

6.17. pagal kompetenciją vykdo kitus, su Skyriui susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo patarėjo pavedimus.

.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 7 d. 10:56