Rimantas Sabulis

 

                                SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) arba jam lygiavertį išsilavinimą;

  2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

  3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

  5. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;

  6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

  7. Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado III –ąją skiltį.

                          

                                      ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. rengia ketvirčio analizę ir darbo planą bei pateikia tvirtinti Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkui arba jį pavaduojančiam pareigūnui;

  2. rengia ir siunčia pranešimus į policijos komisariatus, probacijos tarnybas, savivaldybių globos ir rūpybos skyrius, teritorines darbo biržas bei visuomenines organizacijas (jei reikalinga) apie ruošiamus paleisti iš įstaigos asmenis;

  3. organizuoja nuteistiesiems gauti dokumentus: Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę, leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

  4. vykdant integracijos į visuomenę programą, supažindina suimtuosius ir nuteistuosius su įstatymais, nustatančiais asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, apgyvendinimo, įdarbinimo, įregistravimo, asmens tapatybės kortelių išdavimo ir materialinės paramos suteikimo klausimus;

  5. teikia metodinę medžiagą Socialinės reabilitacijos skyriaus būrių viršininkams, siekiant tikslingai koreguoti suimtųjų ir nuteistųjų individualias adaptacijos, pataisos ar integracijos į visuomenę programas; vykdo pakartotinio nusikalstamumo rizikos įvertinimo metodikos OASys ir socialinių tyrimo išvadų rengimo kontrolę, įveda šiuos duomenis į PRISONIS informacinę sistemą;

  6. daro įrašus individualaus darbo su suimtuoju ir nuteistuoju knygelėse;

  7. kiekvieną ketvirtį teikia ataskaitas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą suimtiesiems ir nuteistiesiems bei užsienio piliečių bausmės vykdymo eigos;

  8. protokoluoja Laisvės atėmimo vietų ligoninėje vykstančius Drausmės komisijos posėdžius;

  9. bendrauja su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis, suimtųjų ir nuteistųjų giminėmis ir artimaisiais, spręsdamas suimtųjų ir nuteistųjų buities, įdarbinimo ir socialinius klausimus;

  10. teisės aktų nustatyta tvarka ruošia nuteistųjų dokumentus darbingumo lygiui nustatyti, netekto darbingumo ir našlaičio pensijoms gauti;

  11. rengia užsieniečių, neturinčių teisės pasilikti gyventi Lietuvoje ir atliekančių bausmę įstaigoje, sąrašą, ir ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki galimo paleidimo iš įstaigos praneša Migracijos tarnybai ir ruošia reikalingus dokumentus jo išsiuntimui iš Lietuvos Respublikos;

  12. rengia asmenų, kurie turi teisę gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje sąrašą bei ruošia reikalingus dokumentus;

  13. bendradarbiauja su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Viešosios policijos Migracijos skyriumi dėl užsieniečių, kurie gali būti įpareigoti išvykti po laisvės atėmimo bausmės atlikimo arba lygtinio paleidimo iš Lietuvos Respublikos, esant būtinumui susisiekia su užsienio ambasadomis bei konsuliniais skyriais, užtikrindamas sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių įgyvendinimą;

  14. rengia dokumentus nuteistiesiems, pareiškusiems norą gauti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  15. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų dalyvavimą rinkimuose, referendumuose arba visuotinėse apklausose (plebiscituose);

  16. kontroliuoja nuteistųjų mokymosi rezultatus, bendradarbiaudamas su mokymo ir švietimo įstaigomis;

  17. vykdo asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programą, socialinio orientavimo ir teisinių žinių užsiėmimus pagal atskirą planą;

  18. teikia pasiūlymus Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkui nuteistųjų užimtumo, laisvalaikio, įdarbinimo, socialinės reabilitacijos programų tobulinimo ir kitais klausimais;

  19. stebi kriminogeninę padėtį tarp suimtųjų ir nuteistųjų, apie jos pasikeitimą nedelsiant informuoja atsakingus darbuotojus;

  20. dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais paskirtų komisijų darbe;

  21. nesant Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkui (atostogos, liga, komandiruotė ir kt.) atlieka jo funkcijas;

  22. siekiant įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus, vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius įstaigos vadovybės, Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininko pavedimus bei nurodymus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 7 d. 10:39