Alina Girtavičienė

 

PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

direktoriaus 2019 m. sausio   31 d.

įsakymu Nr. V-13

 

 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Resocializacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grandis – vyresnysis pataisos pareigūnas.

3. Pareigybės grupė – 9.

4. Pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6-13.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

4. Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Įstaiga) RS vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti skyriaus pareigūnų darbą, vertinti nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo riziką, rengti Socialinio tyrimo išvadas, Individualius resocializacijos planus bei duomenų kaupimo sistemoje fiksuoti informaciją, susijusią su jo prižiūrimais nuteistaisiais. Suimtųjų ir nuteistųjų dokumentacijos, susijusios su asmens dokumentų (Lietuvos Respublikos paso, asmens tapatybės kortelės, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), valstybinio socialinio draudimo pensijų gavimo tvarkymu ir apskaita, suimtųjų ir nuteistųjų balsavimo paštu rinkimuose, referendumuose arba visuotinėje apklausoje (plebiscite), suimtųjų ir nuteistųjų integracijos į visuomenę programos, klausimų, susijusių su jų apgyvendinimu, išėjus į laisvę, ir kitų programų vykdymo kontrolei bei vykdymui.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

  1. šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas rengia ir įgyvendina nuteistųjų resocializacijos priemones bei kordinuoja suimtųjų, nuteistųjų asmens ir kitų dokumentų išdavimą.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1      turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

6.2     turėti ne mažesnę negu 3 metų tarnybos bausmių vykdymo sistemoje ir ne mažesnę negu 1 metų vykdant nuteistųjų resocializaciją patirtį;

6.3     būti susipažinusiam su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

6.4     būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis;

6.5     turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

6.6     atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Vidaus tarnybos statute.;

6.7     atitikti III skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7           Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1     organizuoja ir koordinuoja pavaldžių pareigūnų ir darbuotojų darbą;

7.2     organizuoja pasitarimus su RS specialistais ir kitų tarnybų specialistais;

7.3         dalyvauja rytiniame pasitarime (instruktaže) ir dalinasi turima informacija;

7.4         rengia atsakymus į pataisos įstaigos direktoriui skirtus nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus, taip pat atsakymus į gautus paklausimus, prašymus, iš kitų valstybinių įstaigų, institucijų, organizacijų, teisės aktais įgaliotų privačių bei juridinių asmenų;

7.5         dirba su nuteistaisiais, kiekvieną darbo dieną priima juos asmeniniais klausimais;

7.6         resocializacijos tikslais atstovaują įstaigą teismuose;

7.7         reikalauja, kad nuteistieji laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

               7.8 vertina nuteistuosius pagal nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas, sudaro individualų nuteistojo planą, rengia nuteistojo Socialinio tyrimo išvadą naudodamas rezultatus, gautus stebint nuteistųjų elgesį, mikroklimatą, analizuodamas jų drausmę;

7.9 ruošia nuteistųjų lygtiniam paleidimui būtiną dokumentaciją, dalyvauja Lygtinio paleidimo komisijos posėdžiuose, rengia su šios komisijos veikla susijusius dokumentus, organizuoja Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos veiklą, rengia su šios komisijos veikla susijusius dokumentus.

7.10.        sistemina gautą informaciją apie nuteistuosius ir suveda į duomenų bazę;

7.11 ruošia ataskaitas apie nuteistųjų individualiuose planuose numatytų priemonių įgyvendinimą, kurias ketvirčio pabaigoje pateikia RS viršininkui arba jį pavaduojančiam pareigūnui;

7.12     rašo nuteistųjų charakteristikas: dėl malonės prašymo, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurių reikalauja teisės aktai, institucijos ar teisės aktais įgalioti fiziniai asmenys;

7.13     nustatyta tvarka pateikia informaciją, turinčią reikšmės sprendžiant klausimą dėl išmokų ir pašalpų skyrimo nuteistiesiems;

7.14     bendradarbiauja su mokymo, švietimo įstaigomis, visuomeninėmis, religinėmis organizacijomis, domisi nuteistųjų mokymosi rezultatais ir pamokų bei užsiėmimų lankomumu, aiškinasi priežastis, kodėl nuteistieji nelanko mokyklos ar profesijos įsigijimo užsiėmimų;

7.15     tobulina savo kvalifikaciją;

7.16   vykdo nuteistųjų užimtumo, laisvalaikio, įdarbinimo, socialinės reabilitacijos programas, teikia pasiūlymus RS viršininkui šių programų tobulinimo ir kitais klausimais;

7.17rengia užsieniečių, neturinčių teisės pasilikti gyventi Lietuvoje ir atliekančių bausmę įstaigoje, sąrašą, praneša Migracijos tarnybai ir ruošia reikalingus dokumentus jo išsiuntimui iš Lietuvos Respublikos teritorijos, rengia asmenų, kurie turi teisę gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje sąrašą bei ruošia reikalingus dokumentus, rengia dokumentus nuteistiesiems, pareiškusiems norą gauti Lietuvos Respublikos pilietybę;

7.18  organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų dalyvavimą rinkimuose, referendumuose arba visuotinėse apklausose (plebiscituose);

7.19  vykdo asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programą, socialinio orientavimo ir teisinių žinių užsiėmimus pagal atskirą planą;

7.20  organizuoja nuteistiesiems gauti dokumentus: Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę;

7.21protokoluoja Įstaigoje vykstančius Drausmės komisijos posėdžius;

7.22 nesant RS viršininko (atostogos, liga, komandiruotė ir kt.) atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

7.23 vykdo kitus su skyriaus uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, RS viršininko, pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus RS viršininkui.

 

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:36